Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/2696 E. , 2017/11961 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/2696 E. , 2017/11961 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/2696 E. , 2017/11961 K.

"İçtihat Metni"

Davacılar ... vd ile davalılar ... İnşaat Taahhüt Elektronik Oto. San ve Dış Tic. Ltd. Şti., ... ve ... Elektrik A.Ş., ... arasındaki dava hakkında, .... Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 17.12.2013 gün ve 2012/320 Esas, 2013/306 Karar sayılı hükmün, Dairemizin 17.11.2016 tarih, 2014/12848 esas, 2016/10567 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacılar vekilince kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
1-6100 Sayılı HMK.nun geçici 3/2.maddesi delaletiyle, HUMK.nun 427/5, 440/III-1.maddesinde öngörülen karar düzeltme parasal sınırı 01.01.2016 tarihinden itibaren 13.410,00 TL'ye çıkarılmıştır. Karar düzeltmeye konu bölümün davacılar ... bakımından bu miktardan az olması durumunda karar düzeltilmesi yoluna gidilemez. Mahkeme hükmü anılan tarihten sonra incelenmekle, davacı vekilinin bu davacılara yönelik karar düzeltme dilekçesinin reddine karar verilmiştir.
2-Davacılar vekilinin diğer davacılara yönelik karar düzeltme talebinin incelenmesinde;dosyadaki yazılara, Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici sebeplere göre, 6100 sayılı HMK’nin geçici 3. maddesinin 2. fıkrası delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddine karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin anılan davacılara yönelik isteminin miktar itibari ile REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davacılardan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40 TL peşin harcın karar düzeltme harcına mahsubuna 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları