Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/2324 E. , 2017/11731 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/2324 E. , 2017/11731 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/2324 E. , 2017/11731 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... ve ... vekili ile davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalılardan ...'in işleteni ve diğer davalıların ölen oğlu ...'in sürücüsü olduğu aracın yaptığı kazada, araç içinde yolcu olarak bulunan davacıların oğlu/ kardeşi ...'ın öldüğünü, davacıların ölüm olayı nedeniyle manevi zarara uğradığını belirterek davacı ... için 30.000,00 TL. ve diğer davacılar için 10.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... ve ... vekili, davalıların oğlu sürücü ...'in yaşı itibariyle anne babanın sorumluluğunda olmayan kişi olduğunu, kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu, tazminat talebinin davalılara yöneltilemeyeceğini, istenen bedellerin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, davalının kazadan üç ay kadar önce aracını noter vekaletnamesi ile ...'e devrettiğini, aracın bu kişinin fiili hakimiyetinde olduğunu, devredilen kişinin aracı verdiği sürücü ...'in yaptığı kaza nedeniyle doğan zarardan aracın işleteni sıfatı olmayan davalının sorumlu olmadığını, istenen bedellerin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı anne ... için 20.000,00 TL. ve diğer davacı kardeşler için 10.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş;
hüküm, davalı ... ve ... vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/d maddesi gereğince, resmi biçimde yapılmayan araç devir işleminin geçersizliği karşısında, araç maliki olan davalı ...'nin zarardan sorumluluğuna hükmedilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; haksız fiil faili olarak zarardan sorumlu olan ve davaya konu kazada ölen sürücü ...'un yasal mirasçısı olan davalı ... ve ...'un zarardan sorumlu tutulmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacıların ölen yakınlarının, kazayı yapan araçta yolcu olduğu da gözetildiğinde, oluşa ve dosya kapsamına uygun uzman bilirkişi raporundaki kusur tespitinin benimsenmesinin yerinde olmasına göre; davalı ... ve ... vekili ile davalı ... vekilinin, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle, ölenin yakınlarının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu davacılar murisinin ölümünden duyulan üzüntü nedeniyle, murisin annesi/ kardeşi olan davacılar için toplam 50.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarlarda manevi tazminata karar verilmiştir.
6098 sayılı TBK'nun 56. (818 sayılı BK'nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan
nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların oğlu/ kardeşi olan murislerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, bir miktar yüksek manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... ve ... vekili ile davalı ... vekilinin, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... ve ... vekili ile davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları