Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/2089 E. , 2017/12032 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/2089 E. , 2017/12032 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/2089 E. , 2017/12032 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 09.09.2010 tarihinde davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigorta poliçesi ile sigortacısı oldukları aracın davacının sürücüsü olduğu araca çarpması sonucu davacının yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan ve 30.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili; 11.09.2013 havale tarihli ıslah dilekçesiyle dava değerini 71.205,07 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı ... vekili; dava konusu kazanın davacının kusurundan kaynaklandığını, davalının kusuru olmadığı için herhangi bir zarar tanzim sorumluluğunun bulunmadığını ve talep edilen tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... A.Ş. Vekili; davalının sigortalı sürücünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğunu, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu ve tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılandığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 66.197,20 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte (davalılardan ... ...nin sorumluluğu poliçe limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla) davalılar ... ve ... A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline, ayrıca 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte davalı ...
Gökkaya'dan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının tazminat hesabına esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına; oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın (2 nolu bent hariç olmak üzere) hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına; ayrıca manevi tazminatın takdirinde 818 sayılı BK 47.maddesindeki ( TBK'nun 56. md) özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre davalı ... vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
Davacı taraf, trafik kazası sonucu sürekli maluliyete uğradığını ileri sürerek sürekli işgöremezlik tazminatı talep etmiş, buna göre de aktüer bilirkişi tarafından hazırlanan 29.03.2013 tarihli bilirkişi raporunda TRH 2010 Yılı Yaşam Tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel yaşam süresi belirlenerek hesaplama yapılmış olup mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır.
Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre malul kalanın muhtemel yaşam süreleri belirlenirken ... yaşam tablosu esas alınmalıdır. Bu bakımdan tazminat esaslarına uygun olmayan yaşam süresine göre yapılan hesaplamanın hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.
Mahkemece, bu hususta bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetli değildir.
3- Davaya konu olan olayda, davacının motosiklete kasksız bindiği, yaralanmanın çene kırığı olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Davacının motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde BK.nun 44. maddesi uyarınca zarar görenin müterafik kusuru kabul edilmeli ve bu nedenle de belirlenecek tazminattan bir miktar indirim yapılması zorunludur. Bu itibarla somut olayda BK. 44. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususu tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ya geri verilmesine 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları