Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/1841 E. , 2017/12392 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/1841 E. , 2017/12392 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515802
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/1841 E. , 2017/12392 K.

"İçtihat Metni"

Davacılar ..., ..., ..., ... ile davalılar ..., ... Sigorta A..Ş. aralarındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 4.2.2014 gün ve 2012/161 2014/84 sayılı hükmün Dairenin 1.12.2016 gün ve 2014/21879 2016/11087 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacılar vekili ile davalı ...Ş vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, Gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Dosya içeriğine, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00'er TL para cezasının davacılar ve davalı ...Ş'den alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40'er TL peşin harçların karar düzeltme harcına mahsubuna 29.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları