Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/1581 E. , 2017/12138 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/1581 E. , 2017/12138 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/1581 E. , 2017/12138 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı ... hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı, alacaklılardan mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazını diğer davalı oğlu Rıfat'a devrettiğini belirterek, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı ..., aciz halinin olmadığını başka taşınmazlarının olduğunu haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ..., duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri ile gerçek değerleri arasında fahiş fark olduğu, davalıların baba-oğul olup İİK'nun 278/3-1 maddesine göre tasarrufların iptali gerektiğinden bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
Bu tür davaların dinlenebilmesi için diğer dava koşullarının yanında borçlunun aciz halinin sabit olması gerekir.
Somut olayda, borçlunun adresinde yapılmış bir haciz bulunmamaktadır.
Bu durumda İİK'nun 105. madde kapsamında geçici aciz belgesi niteliğinde bir haciz olmadığı gibi İİK'nun 143.maddesi gereği alınmış bir aciz belgesi de sunulmadığından davanın, dava koşulu bulunmadığı gerekçesi ile reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 26.12.2017 günü oybirliğiyle karar verilmiştir


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları