Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/1386 E. , 2017/11515 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/1386 E. , 2017/11515 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529348
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/1386 E. , 2017/11515 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ve ihbar olunan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
1-Dava dilekçesi ile ... aleyhine bir dava ikame edilmemiş, ...'ye talep üzerine dava ihbar edilmiş, davada taraf sıfatı bulunmayan ihbar olunan sıfatını haiz ... aleyhine usul hükümlerine uygun olarak hüküm tesis edilmemiştir. Davada taraf sıfatı bulunmayan ve aleyhine hüküm de tesis edilmeyen ihbar olunanın, hükmü temyiz etme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle ihbar olunan ...'nin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-HMUK'nun 91. (HMK 309) maddesinde düzenlendiği üzere; feragat, iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesidir.
Davacı asıllar 10.8.2016 ve 20.2.2017 havale tarihli dilekçeler ile davadan feragat ettiklerini bildirdiğinden, vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan ...'nin temyiz dilekçesinin REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile ihbar olunan ...'ye geri verilmesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları