Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/1269 E. , 2017/12348 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/1269 E. , 2017/12348 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/1269 E. , 2017/12348 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ... ile davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ...
aralarındaki dava hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 04/03/2014 gün ve 2013/433-2014/39 sayılı hükmün Dairenin 18.10.2016 gün ve 2014/14988-2016/9040 sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı ... ... San. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

HUMK'nun 440/III-3.maddesi gereğince mahkemece verilen (görevsizlik) (yetkisizlik) kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, karar düzeltme isteminin REDDİNE, tashihi karar peşin harcın davalı ... ... San. Tic. Ltd. Şti'ye geri verilmesine 29/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları