Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/970 E. , 2017/12346 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/970 E. , 2017/12346 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 402280
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/970 E. , 2017/12346 K.

"İçtihat Metni"

Asıl ve birleştirilen davada davacı ..., birleştirilen davada davacı ... ile asıl ve birleştirilen davada davalılar ..., ... aralarındaki dava hakkında ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28.01.2014 gün ve 2011/481-2014/23 sayılı hükmün Dairenin 28.11.2016 gün ve 2014/21387-2016/10965 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde asıl ve birleştirilen davada davalılar ..., ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00'er TL para cezasının ayrı ayrı asıl ve birleştirilen davada davalılar ..., ...'dan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40'er TL peşin harçların karar düzeltme harçlarına mahsubuna, 29/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları