Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/964 E. , 2017/11927 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/964 E. , 2017/11927 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/964 E. , 2017/11927 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, davalının 08/04/2010 tarihinde ... plakalı aracı ile müvekkillerinin murisi ... Ariş'e çarparak vefatına neden olduğunu, davalının hızlı araç kullandığını ve kusurlu olduğunu, bu olay nedeni ile müvekkillerinin manevi olarak elem ve acı çektiklerini belirterek her bir müvekkili için 12.000,00 TL olmak üzere toplam 72.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesini talep etmiştir.
Davalı yan, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile davacılardan her biri için 3.000,00 TL'den toplam 18.000,00 TL'nin kaza tarihi olan 08/04/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın 54.000,00 TL tutarındaki manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davadan feragat, iki taraftan birinin talep sonucundan vazgeçmesidir. Davadan feragat eden davacı, bununla dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde istemiş olduğu haktan tamamen veya kısmen vazgeçer. Davacı, feragat etmek suretiyle açmış olduğu davayı sona erdirebilir. Mahkeme, davacının beyanının gerçekten feragat olduğunu ve kanunun öngördüğü şekilde yapıldığını tespit ederse, davanın feragat nedeniyle reddine karar verir. Davacılar vekili 18/06/2013 tarihli celsede davacı ... yönünden davadan feragat eettiklerini beyan etmiştir. Mahkemece, davacı ... yönünden davadan feragat nedeni ile davanın reddi gerekirken buna dair bir hüküm kurulmamış olması bozma nedeni yapılmıştır.
3-)Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları