17. Hukuk Dairesi 2017/955 E. , 2017/11726 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 542992
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2017/955 E. , 2017/11726 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2017/955 E. , 2017/11726 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleten/ sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıya çarpmasıyla oluşan kazada davacının bacağının kırıldığını, davalı sürücünün kazada tam kusurlu olduğunu, davacının kaza nedeniyle aylarca mesleği olan şöförlüğü yapamayıp kazanç kaybına uğradığını, yeşil kartlı olan davacının devletçe karşılanmayan ve belgelenemeyen tedavi gideri yapmak zorunda kaldığını ve kaza nedeniyle manevi zarara uğradığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 500,00 TL. tedavi gideri, 2.000,00 TL. kazanç kaybı ve 5.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden (sigortacı için temerrüt tarihinden) işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiş; 22.12.2008 tarihli ıslah dilekçesiyle, işgöremezlik tazminatı taleplerini 21.845,48 TL'ye, tedavi gideri taleplerini 5.000,00 TL'ye yükseltmiştir.Davalı ... şirketi vekili, davacının kusuru ve maluliyeti ispat etmesi gerektiğini, poliçe limitiyle sınırlı olarak zarardan sorumlu olduklarını, manevi tazminat isteminin poliçe teminatı kapsamında olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.Davalı ... vekili, davacının maddi tazminat isteminin fahiş olduğunu, tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığını, manevi tazminat talebinin ceza davasında hüküm altına alındığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile SGK tarafından ödenmeyen belgesiz tedavi giderleri karşılığı olarak 500,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'dan tahsiline; 21.845,48 TL. işgöremezlik tazminatının yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, tazminatın 2.000,00 TL'lik kısmına davalı sigortacı için dava tarihinden, diğer davalı için kaza tarihinden faiz işletilmesine, tazminatın bakiyesine ıslah tarihi olan 22.12.2008'den itibaren faiz işletilmesine; davacının manevi zararının, ceza mahkemesi tarafından hükmolunan 2.000,00 TL. ile karşılanmış olması nedeniyle bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacı için takdir edilen belgesiz tedavi giderlerinin uygun görülmüş olmasına göre; davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, davaya konu kazadaki yaralanması ile oluşan maluliyeti nedeniyle, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 47. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 56.) maddesi gereği manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkeme ise, davaya konu kazaya ilişkin ceza davası kapsamında davacı lehine 2.000,00 TL. manevi tazminatın hüküm altına alındığı, ceza mahkemesi tarafından hükmedilen bu tazminat ile davacının manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle, davacının manevi tazminat isteminin reddine karar vermiştir.Davaya konu kazadaki taksirle yaralama suçu için, ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/254 Esas sayılı dosyasında, ceza davasında katılan sıfatıyla yer alan davacı ...'ın özel hukuka ilişkin haklarının saklı tutulmasına ve 2.000,00 TL. manevi tazminatın ceza davasında sanık olan davalı ...'dan tahsiline karar verilmiş; temyizde kararın bozulması üzerine, bu kez 2008/1284 Esas sayılı dosyada da aynı şekilde davacı lehine 2.000,00 TL. manevi tazminata karar verilmiş; temyizde kararın ikinci kez bozulmasından sonra,... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/962 Esas sayılı dosyasında, davaya konu suç için öngörülen zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle, davalı ... hakkındaki davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, davacı ...'ın hukuk mahkemelerinde tazminat davası açmış olduğu gerekçesiyle manevi tazminat talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş, anılan bu hüküm de 12. Ceza Dairesi'nin 27.11.2013 tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir.Açıklanan maddi ve hukuksal olgulara göre, davacının manevi tazminat isteminin hüküm altına alındığı ceza mahkemesi kararı olmadığı açık olup, davacının manevi tazminat istemi hakkında da kazadaki kusur durumu, olay tarihindeki paranın satın alma gücü, davacının kalıcı maluliyete uğrayacak biçimde yaralanması ile oluşan zararın boyutu, tarafların sosyal ekonomik durumları dikkate alınarak davacı lehine manevi tazminata karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ve hatalı gerekçeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla