Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/923 E. , 2017/11457 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/923 E. , 2017/11457 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/923 E. , 2017/11457 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalılar Hamza ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; 17/09/2010 günü ...'un sürücü ve ...'un işleteni olduğu davalı ... şirketine sigortalı olan aracın yaya olan davacıya çarpması neticesinde yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini, davacının kaza neticesinde ciddi şekilde yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 8.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili 05.01.2012 tarihli dilekçesinde, talep edilen maddi tazminatın 7.000,00 TL'sinin sürekli iş göremezlik nedeniyle, 1.000,00 TL'sinin ise geçici iş göremezlik nedeniyle olduğunu açıklamıştır.
Davacı vekili birleşen davada; 60.000,00 TL manevi tazminatın olayın olduğu 17.09.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davacı vekili; 21.03.2014 tarihinde dava değerini 164.329,19 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı ...Ş. vekili; davalı şirketin sorumlu tutulabilmesi için sigortalının kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun ispatı, kaza sebebiyle oluşan iş gücü kaybının tespit edilmesi ve tedavi giderlerine ilişkin zararın tevsik edilmesi gerektiğini, ayrıca olay tarihinden itibaren faiz işletilmesi talebinin haksız olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar Hamza ve ... vekili; kazanın oluşumunda davalı sürücünün tam kusurlu olmadığını ve davacının maluliyete uğradığı iddiasının araştırılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, asıl davanın ıslah ile birlikte kabulü ile 164.329,19 TL maddi tazminatın poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalı sigortadan alınıp davacıya verilmesine, hükmedilen tazminatın 8.000,00 TL'sine dava tarihinden, bakiye 156.329,19 TL'sine ıslah tarihi 21.03.2014 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına; birleşen davanın kısmen kabulü ile 30.000,00 TL manevi tazminatın 17.09.2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalılar Hamza ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Hükmü temyiz eden davacı vekilinin temyiz dilekçesinden sonra sunduğu 18/06/2014 tarihli dilekçesiyle temyizden feragat ettiği anlaşıldığından temyiz isteminin feragat nedeniyle reddi gerekmiştir.
2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekili ve davalılar ... ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı davaya konu trafik kazası sonucu işgücü kaybına uğradığından bahisle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, mahkemece maluliyet konusunda bilirkişi raporu aldırılmıştır. Hükme esas alınan 31.10.2012 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak halihazır durumu ile %43.0 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, kişinin tedavisinin devam ettiği anlaşılmakla, kurul muayene tarihinden (12.10.2012) 18 ay sonra tekrar muayene edilmek üzere, bir üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak nöroloji kliniğinde üst ve alt ekstremite EMG tetkiklerinin, ortopedi kliniğinde osteomyelite yönelik radyolojik tetkikleri ve düzenlenecek raporları ile birlikte Kuruma gönderilmesi halinde tekrar değerlendirilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen kesin olmayan bu orana göre tazminatı hesabı yapılmıştır. Mahkemece hükme esas alınan davacının bu maluliyet oranının kesin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle dosyanın belirtilen eksiklikleri tamamlanarak yeniden Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'na sevk edilerek kesin maluliyet oranı belirlendikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin feragat nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekili ve davalılar Hamza ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekili ve davalılar Hamza ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalılar ... Sigorta AŞ, ..., ...'a geri verilmesine 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları