Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/817 E. , 2017/11926 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/817 E. , 2017/11926 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/817 E. , 2017/11926 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R -
Davacılar vekili, 24/06/2011 tarihinde müvekkili ... yönetimindeki davalıya trafik sigorta poliçesi ve kasko sigorta poliçesi ile sigortalı ... ... plakalı araçla meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu müvekkillerden ...’nin eşi diğer müvekkillerin annesi...'nin vefat ettiğini, olay nedeni ile sigorta şirketine ihbarda bulunulduğunu, davalı şirketin...'nin vefatı nedeniyle 5.000,00 TL ödeme yaptığını, müvekkil ...'nin kaza nedeniyle ağır şekilde yaralandığını ve 24/06/2011 tarihinden 24/05/2012 tarihine kadar tedavi gördüğünü ve avukatlık mesleğini icra edemediğini, maddi zararının meydana geldiğini belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkil ... için 10,00 TL çalışmadığı süre için maddi tazminat, 10,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, müvekkillerden ..., ... ve ... için ayrı ayrı 10,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihi olan 24/06/2011 tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte bu mümkün olmadığı takdirde yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, bilirkişi raporu doğrultusunda davasını ıslah etmiştir.Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 8.429,35 TL tazminatın 10,00 TL’si için 24/06/2011 tarihinden bakiye için ıslah tarihi olan 11/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, 1.730,10 TL tazminatın 10,00 TL‘si için 24/06/2011 tarihinden bakiye için ıslah tarihi olan 11/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, 1.730,10 TL tazminatın 10,00 TL’si için 24/06/2011 tarihinden bakiye için ıslah tarihi olan 11/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, davacı ...'nin davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 2013 yılı için 1.820,00 TL'dir.Temyize konu karar, davacılar ... ve ... için hükmedilen 1.730,10’ar TL maddi tazminat tutarı yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden davalı vekilinin anılan davacılar için hükmedilen tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin ve davacılar ... ve ... vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin ve davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davalı taraf yaptığı savunmada, Akbank ... Şubesi vasıtası ile murisin çocuklarına 20.02.2012 tarihinde 9.516,92 TL ödeme yaptıklarını, vefat nedeni ile kazaen ölüm teminatı dahilinde 31.01.2012 tarihinde davacılara 5.000,00 TL ödeme yaptıklarını ifade etmiş, mahkeme tarafından bu hususta herhangi bir inceleme ve irdeleme yapılmamıştır. Davacı yan, davalı ... şirketinin 31.01.2012 tarihinde kendilerine 5.000,00 TL ödeme yaptığını kabul etmiştir. Kazaya karışan ... plakalı aracın davalı ... şirketine ...poliçe nolu sigorta poliçesi ile kaskolu, yine ... zorunlu mali sorumluluk sigortalı olduğu belirtilmiş olmasına göre öncelikle davalı ... şirketine davacılar tarafından her iki poliçe nedeni ile yapılmış başvurular araştırılıp açılan hasar dosyaları eksiksiz celp edilip, anılan ödemelere ilişkin dekontlar istenmeli, ibraname alınıp alınmadığı, ne için kime ne miktarda ödeme yapıldığı tespit edilmelidir.
Yapıldığı iddia edilen ödemelerin varlığı, kime ne kadar ne için ödendiği ve dava öncesi ödenip ödenmediği hususları netleştirildikten sonra davalı ... şirketi tarafından yapılan ödemeyi maddi tazminat hesabı yapılmadan önce alan davacıların, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldıkları paranın yasal faizi kadar kazanım elde ettikleri göz önüne alınarak öncelikle maddi tazminat ödeme günündeki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında KTK 111. maddede belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığı değerlendirilmelidir.Yapılan ödemenin davacıların zararını karşılamadığının anlaşılması halinde, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacılara yapılan sigorta ödemesinin, ödeme günü ile maddi tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan maddi tazminatından indirilmesi gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek bu konularda bilirkişiden ek rapor alınmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması isabetli değildir.
Kabule göre de;Uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği kısma ilişkin olarak haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir.Ancak, trafik kazaları esas itibariyle haksız eylem sayılan hallerden olmakla birlikte ZMSS'nı yapan sigortacı bakımından temerrüdün bu tarihte oluştuğunun kabulü mümkün değildir. Sigortacının tazminat giderim yükümlülüğünü düzenleyen KTK.nun 98/I. maddesi hükmü uyarınca, sigortacı maddede belirtilen belgelerin iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü sonrasında temerrüde düşer. Davadan önce böyle bir başvurunun bulunmaması halinde ise dava tarihinde temerrüde düşmüş sayılır.Somut olayda; dava dilekçesi ile talep edilenler için olay tarihinden ıslah dilekçesiyle talep edilenler için ise ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmiştir. Oysa ki, ıslah dilekçesiyle talep edilen bakiye tazminat miktarları için dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ıslahla artırılan kısma ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin anılan davacılar için hükmedilen tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin ve davacılar ... ve ... vekilinin temyiz dilekçesinin mahkeme hükmünün miktar itibariyle kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin ve davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ile davalıya geri verilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları