Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/764 E. , 2017/11929 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/764 E. , 2017/11929 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/764 E. , 2017/11929 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, davalı ... şirketi tarafından trafik sigortalı bulunan ... plakalı araç sürücüsü dava dışı ...'ın müvekkillerinin 2007 doğumlu çocuğu ...'in ölümüne neden olduğunu, davalı ... firmasının 18/10/2012 tarihinde 4.235,00 TL'yi müvekkillerine ödediğini, yatırılan paranın sigorta poliçe sorumluluğunun altında kaldığını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00'er TL'den toplam 2.000,00 TL maddi tazminatın kısmi ödeme gününden başlayarak yasal faiziyle birlikte davalı şirketten tahsilini talep etmiş, ıslah dilekeçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulüne 2.000.00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, bakiye 27.667.00 TL nin ise ıslah tarihi olan 21.11.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... firmasından alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Türk Medeni Kanunu'nun 185. madde hükmü gereğince, anne-baba birlikte çocukların bakımından sorumludur, aynı yasanın 327. maddesinde ise “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” denilmektedir.
Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan aktüerya raporunda, desteğin 5 yaşında olduğu, anne ve babasına destek olacağı kabul edilmiş, yetiştirme gideri tenzil edilmemiştir. Oysa, 5 yaşındaki desteğin 18 yaşında kazanç elde etmeye başlayacağı, bu yaşa kadar davacı annenin gelir getirici işte çalışması halinde davacıların, davacı annenin çalışmaması halinde ise sadece davacı babanın yetiştirme gideri yapacağı kabul edilmelidir.
Yine asgari ücret düzeyinde elde edilecek gelirin davacının 18 yaşından sonra çalışmaya başlayacağı, askerlik döneminde çalışamayacağı dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. O halde mahkemece yapılacak iş, yukarıda sayılan yönlerin de gözetildiği ek rapor alarak sonucuna göre karar vermektir.
3-)Davalı ... şirketince davadan önce 18.10.2012 tarihinde davacı babaya 1.836,00 TL, davacı anneye ise 2.350,00 TL ile toplamda 4.186,00 TL ödenmiş olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda bilirkişi 4.235 TL ödemenin yarısını davacı anne için hesaplanan zarar miktarından, diğer yarısını ise davacı baba için hesaplanan zarar miktarından güncelleme yapmaksızın düşmüştür.
Davalı ... şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacılar, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldıkları paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmişlerdir. Öncelikle destekten yoksun kalma tazminatı ödeme günündeki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında KTK 111. maddede belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Yapılan ödemenin davacıların zararını karşılamadığının anlaşılması halinde, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacılara yapılan sigorta ödemesinin, ödeme günü
ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir. Tüm bu hesaplamalar yapılırken de davacı baba için 1.836,00 TL, davacı anne için 2.350,00 TL ödeme yapıldığı, her bir davacı için yapılan ödemenin kendi zarar hesabından mahsup edilmesi gerektiği hususu da dikkate alınmalıdır. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek bu konularda bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar vermesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması isabetli değildir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları