Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/756 E. , 2017/12089 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/756 E. , 2017/12089 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/756 E. , 2017/12089 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... Sigorta AŞ ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın davacı ... ve ...’in yolcu olarak bulunduğu araca çarpması nedeniyle davacıların yaralandığını, Davacı ...’nin annesi ...’in vefat ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı almak üzere davacı ...’nun yaralanması nedeniyle 50.000,00 TL. maddi, ...’nin yaralanması nedeniyle 1.000,00 TL. maddi, ... için annesi ve kızkardeşinin yaralanması nedeniyle 100,00 TL maddi, diğer davacılar için anneleri ... in ölümü nedeniyle ayrı ayrı 150,00 TL. maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini davacı ... için 11.323,91 TL. ... için 417.549,94
TL. işgücü
kaybı, 625.199,92 TL. bakıcı gideri olarak ıslah etmiş, yargılama aşamasında tedavi giderleri talebinden feragat ettiklerini beyan etmiştir.
Davalılar vekilleri ayrı ayrı kusur oranını ve talep edilen tazminatı kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 11.323,91 TL. işgücü kaybı, davacı ... için 417.549,94 TL. işgücü kaybı, 224.085,95 TL. bakıcı giderinin sigorta şirketi poliçe limiti ile sorumlu olmak üzere davalılardan tahsiline, diğer davacıların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm,davacılar vekili ile davalılar ... Sigorta Aş ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 25.11.2014 tarih 2013/8717 E 2014/16847 K sayılı ilamı ile,kararın bozulmasına karar verilmiş, yerel mahkemece bozmaya uygun yapılan yargılama sonucunda; davacılardan ..., ..., ... ..., ..., ..., ... ve ...'ın davalarının ayrı ayrı reddine, davacı ...'in davasının kabulüne, adı geçen davacı için 11.323,91 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, davacı ...'in davasının kısmen kabulü ile, 417.549,94 TL sürekli iş göremezlik nedenli ve 625.199,92 TL bakıcı gideri nedenli olmak üzere toplam 1.042.749,86 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına davalılardan ... Sigorta AŞ'nin sürekli iş göremezlik nedenli tazminattan ve bakıcı gideri nedenli tazminattan müşterek ve müteselsil sorumluluğunun sigorta poliçesindeki maluliyet teminatı tutarı olan 60.000,00 TL ve tedavi gideri teminatı tutarı olan 60.000,00 TL ile bu tutarlara isabet eden faiz miktarı ile sınırlı tutulmasına, davacı tarafın fazlaya ilişkin sürekli iş göremezlik ve bakıcı gideri nedenli haklarının ayrı ayrı saklı tutulmasına, adı geçen davacının tedavi gideri talebine yönelik davasının feragat nedeniyle reddine, karar verilmiş; hüküm,davalılar ... Sigorta AŞ ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozma ile kesinleşen hususlarda yeniden inceleme yapılmasının mümkün olmamasına ve karar başlığında davalı olarak ... İL ÖZEL İDARESİ yerine ...
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yer alması gerektiği hususunun mahallinde düzeltilebilir bulunmasına göre davalı ... vekilinin tüm ve davalı ... Sigorta Aş vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davalı ... şirketi kazaya neden olan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olup mahkemece maddi tazminat yönünden ve poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu tutulduğu halde yargılama gideri ve harç yönünden kaza tarihindeki poliçe limiti ile hükmolunan tazminat arasında oran kurulmaksızın davalı ... şirketinin yargılama gideri ve harcın tamamından diğer davalılar ile birlikte sorumlu tutulması doğru olmayıp bozma sebebi ise de; bu yöndeki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte bulunmadığından, 6100 sayılı HMK.nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK.nın 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm, davalı ... Sigorta AŞ vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Sigorta Aş vekilinin temyiz itirazının kabulü ile, hüküm fıkrasının 4. ve 8. bentlerindeki "davalılardan" ibarelerinden sonra gelmek ve parantez içerisinde olmak üzere "davalı ... şirketinin kaza tarihindeki poliçe limiti toplamı olan 120.000 TL'nin hükmedilen maddi tazminat miktarına oranı dahilinde sorumlu olmak üzere" ibarelerinin yazılmasına ve bozmaya uygun hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 70.802,78 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'ndan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Sigorta AŞ'ye geri verilmesine 26.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları