Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/721 E. , 2017/12081 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/721 E. , 2017/12081 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529321
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/721 E. , 2017/12081 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkili ...'ın oğlu ... ve gelini ...'ın 21/10/2008 tarihinde karşıdan karşıya geçtikleri esnada davalılardan ... ... ait olup ... ... sevk ve idaresindeki ... plakalı minibüsün çarpması neticesinde hayatlarını kaybettiklerini, kazayla ilgili yargılamanın ... Ağır Ceza mahkemesinde devam ettiğini, müteveffa ... ve ...'ın ölümü ile müşterek çocukları ... ...'ın bakıma muhtaç ve yetim kaldıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilleri ... ... için ayrı ayrı 2.000,00'er TL destekten yoksun kalma ve 15.000,00'er TL manevi tazminatın, baba ..., anne ... adına her biri için ayrı ayrı 1.000'er TL maddi ve 3.000,00'er TL manevi tazminatın, kardeşler ..., ... ve ... için ayrı ayrı 2.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili, sorumluluklarının ölüm halinde şahıs başına 125.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, müvekkili sigorta şirketinin sorumluluğunun sigortalı araç sürücüsünün kusur oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, müvekkili şirket tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ...'a 2.710,00 TL, ...'a 1.268,00 TL, ...'a 1.568,00 TL ödeme yapıldığını, müvekkili şirketin temerrüde düşmediği gibi davanın açılmasına da sebebiyet vermediğini belirterek davanın reddini savunmuştur. 568,00 TL ödeme yapıldığını, müvekkili şirketin temerrüde düşmediği gibi davanın açılmasına da sebebiyet vermediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, kazadaki kusurun müvekkili davalıya ait olmadığını, aracın sigorta poliçesine göre sigorta şirketinin sorumluluğunun ölüm halinde şahıs başına 125.000,00 TL olup bu miktarla sigorta şirketi sorumlu iken müvekkili hakkında dava açılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, manevi tazminat tutarlarının da fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacılar ...'in maddi tazminat davalarının kabulüne, ... için 6.426,39 TL, ... için 14.766,92 TL, ... için 13.209,23 TL, ... için 5.069,61 TL, ... için 3.768,99 TL olmak üzere toplam 43.241,14 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,Davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne, ... için 15.000,00 TL, ... için 14.000,00 TL, ... için 12.000,00 TL, ... için 3.000,00 TL, ... için 3.000,00 TL, ... için 2.000,00 TL, ... için 2.000,00 TL ve ... için 2.000,00 TL olmak üzere toplam 53.000,00 TL manevi tazminatın 21/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazası sonucu ölümden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, davacı ... yükseköğrenim görmeye devam ettiğini belirtmiş ve mahkemenin hükme esas aldığı ek bilirkişi raporunda, Ömer'in yükseköğrenim görmekte olduğu kabulüne göre destek süresi olarak 24 yaş esas alınmak suretiyle hesaplama yapılmış ise de, dosyaya ... yükseköğrenim gördüğüne dair belge sunulmamıştır. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu durumda mahkemece; davacı ... öğrencisi olduğu iddia olunan okuldan öğrenim durumuna ilişkin araştırma yapılması, davacı ... öğreniminin kaza tarihi itibariyle de devam edip etmediği belirlenerek, oluşacak sonuca göre ve gerekirse yeniden ek rapor alınmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
3-Mahkemece hükme esas alınan aktüerya raporunda, destekler ... ve ... asgari ücret üzerinden yıllara göre gelirleri belirlenirken 2008 yılının tamamı açısından 4.751,36 TL gelir hesaplanmış ise de, kaza tarihinin 21.10.2008 olduğu gözetilmeksizin 2008 yılının tamamı yönünden belirlenen gelirin tazminat hesabına esas alınması doğru görülmemiştir.
4-Davacılar vekili, müvekkili ... ve ... için 15.000 er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, mahkemece, ... yönünden 14.000 TL ve ... yönünden 12.000 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.
Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'nin 12. maddesi hükmü gereğince, "tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla, tarifenin 3.kısmına göre belirlenir.
Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez."
Bu durumda mahkemece,davanın davacılar ... için 1.000 TL ve ... için ise 3.000 TL yönünden (kısmen) reddedilmiş olduğu gözetilerek, davacı ... aleyhine 1.000 TL ve davacı ... aleyhine 1.500 TL (maktu) vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'a geri verilmesine 26.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları