Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/687 E. , 2017/12015 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/687 E. , 2017/12015 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/687 E. , 2017/12015 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... ve ... tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacının kaskoladığı araca tam kusurlu olarak çarpmasıyla oluşan kazada sigortalı aracın ağır hasar gördüğünü, sigortalılarına 12.701,00 TL. hasar bedeli ödediklerini, davalıların zarardan sorumlu olduklarını belirterek bu bedelin ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalılar, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiş ve duruşmaları da takip etmemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile 12.701,00 TL. rücu tazminatının ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacı tarafından kasko poliçesi ile sigortalanan araçta oluşan hasar nedeniyle, karşı aracın işleteni ve haksız fiil faili sürücüsü olan davalıların sorumlu olduğunun kabulünde bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalılar ... ve ...'un aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, kasko ... poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin, zarar sorumlusu olduğu iddia edilen davalılardan rücuen tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafından sigortalanan araçta, davaya konu trafik kazası nedeniyle oluşan hasar bedeli, davacı tarafından alınan 19.08.2010 tarihli eksper raporuyla 28.274,00 TL. olarak saptanmış, bu onarım bedelinin kaskolu aracın rayiç değerini aşması nedeniyle, araç pert total kabul edilerek tespit edilen rayiç bedeli ile sovtaj bedeline nazaran, ödenmesi gereken tazminat 12.701,00 TL. şeklinde tespit edilmiştir. Yerel mahkemece, davacı tarafından ödenen bedelin yerinde olup olmadığı konusunda herhangi bir araştırma yapılmadan ve bilirkişi raporu alınarak denetim sağlanmadan tahsil hükmü kurulduğu görülmektedir.
6100 sayılı HMK'nun 266/1. maddesinde "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir" düzenlemesi benimsenmiştir. Davacı tarafından sigortalı olan araçta oluşan hasarın nev'i ile miktarının belirlenmesinin, özel ve teknik bilgi gerektirdiği izahtan varestedir.
Bu durumda mahkemece; davacının tek taraflı olarak aldığı ve davalıların savunma yapma imkanı bulunmayan eksper raporuyla yetinilmesinin doğru olmadığı da gözetilerek; davacı tarafından sigortalanan araçta, davaya konu trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasar ile miktarının ne olduğu konusunda, eksper raporunu da irdeleyen, ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ...'un, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ...'un temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'a geri verilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları