Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/588 E. , 2017/11456 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/588 E. , 2017/11456 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/588 E. , 2017/11456 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; 28/06/2009 tarihinde davacılardan ...'nin eşi, diğer davacıların babası yaya ...'e davalının zorunlu mali sorumluluk ... poliçesi ile sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu davacıların murisinin hayatını kaybettiğini belirterek, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak üzere eş ... için şimdilik 5.000,00 TL ve diğer her bir davacı için 1.000,00 TL olmak üzere) 10.000,00 TL maddi tazminatın (destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze gideri) olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili; dava değerini davacı ... lehine 53.093,00 TL, ... lehine 2.738,00 TL, ... lehine 8.533,00 TL, ... lehine 9.965,00 TL, ... lehine 13.668,00 TL ve ... lehine 18.221,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili; davacı ... lehine 25/12/2009 tarihinde 43.782,00 TL ödeme yaptıklarını ve söz konusu ödeme nedeniyle sorumluluklarının kalmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... lehine 40.803,00 TL, davacı ... lehine 2.037,08 TL, davacı ... lehine 7.436,00 TL, davacı ... lehine 8.748,00 TL, davacı ... lehine 12.339,00 TL ve ... lehine 16.805,68 TL'nin davalı ... şirketi tarafından davacılara yapılan 25/12/2009 olan ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya içeriğine uygun değildir.
Davalı ... şirketi tarafından 25.12.2009 tarihinde davacı ... için 27.782,00 TL, ... için 1.947,00 TL, ... için 3.048,00 TL, ... için 3.381,00 TL, ... için 3.692,00 TL ve ... için 3.932,00 TL olmak üzere 43.782,00 TL ödeme yapılmış, buna dair dekont ve tarihsiz ibraname dosya içerisinde yer almaktadır.
Hükme kısmen esas alınan 14.01.2014 havale tarihli aktüer raporunda; hesaplama davalı ... şirketinin ödeme yaptığı 2009 tarihi verilerine göre yapılmış, bu nedenle de güncelleme yapılmadan ödemenin mahsup edildiği belirtilmiştir. Ancak mahkemece raporun bu kısmına itibar edilmediği bildirilmekle yapılan ödemenin rapor tarihine kadar faizi ile hesap edilip yalnızca ... için hesaplanan tazminattan indirildiği belirtilmekle, belirtilen bu rakamların nasıl bulunduğu da mahkeme gerekçesinden tam olarak anlaşılamamaktadır.
... şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacılar, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldıkları paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmişlerdir.
Bu halde öncelikle davalı ... şirketinin ödeme tarihindeki verilere göre davacıların destek zararlarının hesaplanarak ... ödemesinin yeterli-yetersiz olup olmadığının belirlenmesi, ... ödemesinin yetersiz olduğunun anlaşılması durumunda zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, karar tarihine en yakın tarih itibariyle yapılacak yeni hesaplamaya göre davacılara yapılan ... ödemesinin, ödeme günü ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı gün olan tarihe kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir.
Davacıların ödeme tarihi (2009) itibari ile toplam gerçek zararı 177.217,45 TL bulunmuş, davacıya dava öncesi ödenen 43.782,00 TL ile gerçek zarar arasında fahiş fark olduğu rapordan anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece yapılacak iş, ödeme tarihindeki verilere göre yapılan hesaplama sonucu ödemenin yetersiz olduğu ve fahiş fark olduğu anlaşıldığından karar tarihine en yakın tarih itibariyle yapılacak yeni hesaplamaya göre hesaplama yapıldıktan sonra davacılara yapılan ... ödemesinin, ödeme günü ile tazminatın hesaplandığı gün olan tarihe kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi yönünde rapor almaktan ibarettir.
Açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itiraz etmeyen ve temyize gelmeyen davalının hükmedilen tazminat yönünden sorumluluğuna ilişkin davacıların usuli kazanılmış hakkı da gözetilerek yukarıda açıklanan ilkelere uygun aktüer raporu alınıp her bir davacı için ayrı ayrı ödemelerin güncellenerek mahsubu yapıldıktan sonra gerçek zararın belirlenmesi ve bakiye poliçe limiti de aşılmadan bir karar verilmesi gerekmektedir.
Eksik inceleme ile denetime elverişli olmayan yazılı gerekçe ile karar verilmiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları