Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/545 E. , 2017/12353 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/545 E. , 2017/12353 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/545 E. , 2017/12353 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalılar ..., ... San. Tic. Ltd. Şti. aralarındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14.5.2014 gün ve 2013/366-2014/220 sayılı hükmün Dairenin 25.10.2016 gün ve 2014/17057-2016/9324 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, Gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Dosya içeriğine, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalı ...'dan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40 TL peşin harcın karar düzeltme harcına mahsubuna 29.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları