Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/508 E. , 2017/11455 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/508 E. , 2017/11455 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/508 E. , 2017/11455 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili, davalı ...Ş. Vekili ve davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacılar vekili; 22.10.2010 tarihinde davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı oldukları aracın, davacı ... yönetimindeki araca çarpması sonucu, araçta bulunan yolcu ...'ın ağır yaralanarak 29.10.2010 tarihinde de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, sürücü ... ve yolcular ... ve ...'ın da yaralandığını belirterek fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 1.400,00 TL maddi ve 255.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 256.400,00 TL tazminatın olay tarihi 22.10.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle (sigorta şirketleri yönünden maddi tazminatın poliçe limitleri ile sınırlı kalmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davacılardan... kazada hayatını kaybeden ...'in babası, ... annesi, sürücü ... dedesi, ... babannesi, ... amcası, ... halası, ... diğer dedesi, ... annanesi olup her bir davacı tarafından 100,00 TL'şer destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 800,00 TL ile 50,00 TL hastane masrafı, 50,00 TL hasar bedeli ve 500,00 TL cenaze-defin gideri talep edilmiştir. Ayrıca sürücü ... ve yolcular ... ve ... da aynı kazada yaralanmıştır.
Kazada hayatını kaybeden ...'in ölümü nedeniyle babası ... ve annesi ... 75.000,00 TL'şer, sürücü dedesi ... 15.000,00 TL ve diğer davacılar 10.000,00 TL'şer manevi tazminat; yaralanmaları nedeniyle sürücü ... 15.000,00 TL, yolcular ... 15.000,00 TL ve ... 10.000,00 TL manevi tazminat talep etmiştir.Davacı vekili maddi tazminata ilişkin dava değerini anne ... yönünden 25.393,00 TL ve baba ... yönünden 21.061,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, hastane masrafları için 140,00 TL ve araç hasarı için 473,00 TL olmak üzere toplam 46.769,63 TL olarak ıslah etmiştir.Davalı ...Ş. Vekili; davalı şirket sorumluluğunun limitle sınırlı olduğunu, şirket temerrüde düşmediğinden kaza tarihinden itibaren faiz istenemeyeceğini ve sigorta şirketinin manevi zararlardan sorumluluğu olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. vekili; sürücüye yüklenen kusur oranını kabul etmediklerini, ölen küçük İrem’in kaza öncesi ön koltukta emniyet kemersiz oturduğunu ve anne-baba dışında diğer davacıların destekten yoksunluk maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmalarının yasal olmadığını, tazminat taleplerinin kabulü halinde ise kusur durumunun ve haksız zenginleşme yaratmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı ...; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 25,393,83 TL ve davacı ... için 21.061,90 TL destekten yoksun kalma tazminatının 100 TL'sinin dava tarihi 12.11.2010 tarihinden, kalan kısmının ıslah tarihi olan 05.11.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olmak kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak adı geçen davacılara verilmesine; 473,90 TL araç hasar bedelinin ve 140 TL hastane giderinin 50 TL'sinin dava tarihi olan 12.11.2010, kalan kısmının ıslah tarihi olan 05.11.2013 tarihinden itibaren, 350 TL cenaze defin giderinin dava tarihi olan 12.11.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olmak kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ... ve ...'a verilmesine; davacı ..., ..., ..., ..., ... ve ... yönünden destekten yoksun kalma tazminatı talebinin reddine; ayrıca İrem'in vefatı nedeniyle davacı ... ve davacı ... için 30.000 TL'şer manevi tazminatın, ... ve ... için 5.000 TL'şer, davacılar ..., ... ile ... ve ... için ayrı ayrı 5.000 TL manevi tazminatın, ...'ın, ...'ın ve ...'ın kazaya maruz kalması nedeniyle 10.000 TL'şer manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak adı geçen davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminat ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ...Ş. Vekilinin tüm ve davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Vekilinin 2 ve 3 nolu bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, cismani zarar ve ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre tazminata hükmedeceği öngörülmüştür.
Somut olayda, davacılar ... ve ... için hükmedilen manevi tazminatların miktarı bir miktar fazla olup hakkaniyet ve adalete uygun düşmediğinden, hükmün bozulması gerekmiştir.
3-Ayrıca, maddi tazminat yönünden yalnızca maddi tazminat talebi kabul edilen davacılar lehine hüküm kurulması gerekirken, maddi tazminat talepleri reddedilen davacılar lehine de vekalet ücreti takdiri isabetli olmamıştır.
4-Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Mahkemece ıslah edilen kısma, ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmiştir. Davacılar vekili, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı tutarak dava açmış olup alacağın saklı tutulan ve ıslah ile arttırılan kısmının temerrüt tarihi de aynı tarih olduğundan ıslahla arttırılan kısma ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin tüm ve davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte belirtilen nedenlerle davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. vekilinin; (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 634,34 TL kalan harcın temyiz eden davalı ...den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ile davalı ... Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'ne geri verilmesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları