Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/414 E. , 2017/12307 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/414 E. , 2017/12307 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515734
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/414 E. , 2017/12307 K.

"İçtihat Metni"
Davacı ... ile davalı ... AŞ arasındaki dava hakkında ... 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden verilen 22/05/2014 gün ve 2013/242-2014/282 hükmün temyiz isteminin Dairemizin 24.03.2015 gün 2014/16518 Esas, 2015/4757 Karar sayılı kararı ile süresinde yapılmadığından temyiz dilekçesinin reddine karar verilmişti. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü;
-K A R A R-
1)Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, her ne kadar Dairenin 24.03.2015 gün 2014/16518 Esas, 2015/4757 Karar sayılı kararı ile kaza yapan aracın taşımacılık mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu bulunduğu, kaza tarihi itibariyle bedeni zararlarda taşımacılık mali sorumluluk sigortası kişi başına limiti 225.000 TL olup, mahkemece 133.389,34 TL'ye hükmedildiği, davalı zorunlu mali mesuliyet sigortacısına ancak taşımacılık mali sorumluluk sigortası limitinin üzerinde bir zararın tespiti halinde limitin üzerinde kalan kısım yönünden başvurulabileceği, hükmedilen 133.389,34 TL'nin taşıma sigortası limitleri dahilinde kaldığı ve davalının sorumluluğunun başlamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi gerektiği yönünde bozulmasına karar verilmiş ise de; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 19/son ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.8. maddeleri hükümlerine göre, meydana gelen zarar öncelikle taşımacının sorumluluk sigortasından karşılanır. Ancak bu sigortanın hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için, sırasıyla zorunlu mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.Bahse konu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, yasa koyucu, yolcuların uğradığı bedeni zararlar bakımından taşımayı yapan aracın zorunlu karayolu taşımacılık sigortacısı, trafik sigortacısı ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı bakımından müştereken ve müteselsilen bir sorumluluk öngörmemiş, sıralı bir sorumluluk düzenlemiştir. Başka bir anlatımla, yolcunun uğradığı bedeni zararlar, taşımayı yapan aracın zorunlu karayolu taşımacılık sigortası kapsamında ise bu aracın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğu doğmayacaktır. Ancak limit aşımında sırasıyla zorunlu ve ihtiyari mali mesuliyet sigortacılarının sorumluluğu söz konusu olacaktır.Bu durumda, yukarıda açıklanan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirme yapıldığında aracın taşımacılık sigortası bulunmadığı, Güvence Hesabı yönetmeliğine göre Güvence Hesabına başvuru zorululuğunun olmadığı sıralı sorumluluk uyarınca aracın trafik sigortacısı davalı ... şirketine dava yöneltilebilecek olup bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde görülerek, Dairemizin 24.03.2015 gün 2014/16518 Esas, 2015/4757 Karar sayılı ilamının ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilerek, dosyanın yeniden yapılan temyiz incelemesi sonunda;
2)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairenin 24.03.2015 gün 2014/16518 Esas, 2015/4757 Karar sayılı ilamının ortadan kaldırılmasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, tashihi karar peşin harcın davacıya geri verilmesine aşağıda dökümü yazılı 6.833,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 28/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları