Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/342 E. , 2017/11595 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/342 E. , 2017/11595 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/342 E. , 2017/11595 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ...Ş. ile davalılar ..., ..., ..., ...
aralarındaki dava hakkında ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 13/05/2014 gün ve 2010/254-2014/175 sayılı hükmün Dairenin 25.10.2016 gün ve 2011/20252-2016/9380 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalılardan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davalılardan alınmasına 13/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları