Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/333 E. , 2017/11316 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/333 E. , 2017/11316 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/333 E. , 2017/11316 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ...’e çarparak yaralanmasına neden olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı almak üzere, davacı ... için 4.900 TL. tedavi gideri, 100 TL. yol gideri olmak üzere 5.000 TL. maddi,... için 70.000 TL. eşi ... için 40.000 TL. manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş,ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini toplam 14.903,78 TL'ye yükseltmiştir.
Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece Dairemizin bozma ilamına uyulmasına karar verilerek toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,davacı ...'ün maddi tazminat isteminin ıslah edilmiş hali ile kısmen kabulüne, 8.445,53 TL tedavi gideri ve 375.00 TL yol gideri olmak üzere toplam 8.830,53 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 03.03.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, davacı ... yönünden 40.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 03.03.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,davacı ... yönünden 10.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 03.03.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacının mirasçılarına veraset ilamındaki payları oranında verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan cisamani zarar sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Davacılardan ...,maluliyeti nedeni ile 70.000 TL manevi tazminat talep etmiş,mahkemenin 28.02.2013 tarihli ilamı ile 15.000 TL manevi tazminata hükmedilmiş;hükmün davacılar ve davalılar tarafından temyizi üzerine Dairemizin 11.11.2014 tarih 2013/10214 E. 2014/15618K. sayılı ilamı ile diğer bozma nedenleri yanında davacı ... için hükmedilen manevi tazminatın da düşük olduğundan bahisle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozma ilamına uyularak davacı ... için 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, somut olayda, kaza tarihi, davacı ...'in yaralanmasının derecesi ve diğer hususlar gözetildiğinde davacı ... yararına takdir olunan manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile davacı ... hakkındaki manevi tazminata ilişkin hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları