Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/265 E. , 2017/11257 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/265 E. , 2017/11257 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/265 E. , 2017/11257 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili, davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. vekili, davalı ... Sigorta A.Ş. vekili ve dahili davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili; 07/08/2007 tarihinde davalı ...'un sürücüsü, davalı ... Ticaret A.Ş.'nin maliki, davalı ... Şirketinin işleteni ve davalı ... Sigorta A.Ş'nin sigortacısı oldukları aracın davalı ...Ş Mürefte Mağazasına mal indirmek üzere iken mağazanın giriş kapısı önünde davacıların murisi ...'nun ölümüne neden olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere ... için 50,000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 20,000,00 TL manevi, davacı ... için 20,000,00 TL manevi, hastane giderleri ve maddi harcamaları için 15,000,00 TL olmak üzere toplam 105,000,00 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan (sigorta şirketi poliçe ile sınırlı) müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir
Davacılar vekili 10/06/2010 havale tarihli ıslah dilekçesi ile destekten yoksun kalma tazminatı yönünden talebini ... için 63.491,48 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. Vekili; davalı ...'un olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ve istenen tazminat miktarlarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili; sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduklarını, manevi tazminatın poliçe kapsamında olmadığını ve davacılara SGK'dan ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Tic. A.Ş. Vekili; davacının kazaya karışan aracı 01/07/2006 tarihinde 44 ay süre ile davalı ...Ş.'ye uzun dönem oto kiralama sözleşmesi ile kiralayarak teslim ettiğini ve aracın işleteni olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ...Ş. vekili; her iki davalı şirket ile müvekkili arasında hiç bir hukuki veya fiili bağlantının olmadığını, davalı ...'un davalının çalışanı olmadığını, aracın müvekkili şirket mağazasına mal getirmiş olması ile kaza arasında illiyet bağının olmadığını belirterek davanın husumetten reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına İzafeten ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü vekili; davalı kuruma davacılar tarafından yapılmış bir başvurunun olmaması ve sigorta şirketi tarafından yapılmış bir aktarımın da olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davalılar ... Oto Ticaret A.Ş. ve ... Birleşik Mağazaları A.Ş. yönünden davanın husumet nedeni ile reddine; davacı ...'nun destekten yoksun kalma tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 61.712,04 TL tazminatın kaza tarihi olan 07/08/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile ... Sigorta A.Ş.'den sigorta şirketinin poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere müştereken
ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine; davacıların tedavi gideri taleplerinin kısmen kabulü ile 8.344,29 TL'nin dahili davalı Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsili ile davacılara verilmesine; davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile davacı ... için 12.000,00 TL ve davacı ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 07/08/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ile ... Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. den tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili, davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. Vekili, davalı ... Sigorta A.Ş. Vekili ve dahili davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında (2 nolu bent dışında) bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekili ile dahili davalı SGK vekilinin tüm; davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. Vekilinin 2 ve 4 nolu bent dışında, davalı ... Sigorta A.Ş. Vekilinin 2, 3 ve 4 nolu bentler dışında sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat ve tedavi gideri istemine istemine ilişkindir.
Davalılar aleyhine SGK tarafından açılan rücu davasında verilecek karar, davalıların ödemeleri gereken zarar miktarının tespiti bakımından bu davayı da etkileyecektir. Bu nedenle İş mahkemesi tarafından görülmekte olan dava (... Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/101 Esas - 2016/250 Karar) bekletici mesele yapılıp kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre davalılara rücu edilen ve ödemeleri gereken miktar belirlenip karar vermek gerekmekte iken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.
3- 2918 sayılı KTK.’nun 98., 99. maddeleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.2.b. maddesi uyarınca, rizikonun, bilgi ve belgeleriyle birlikte
sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. O halde, davalı ... şirketine davacı tarafından dava tarihinden önce yapılmış bir ihbar bulunup bulunmadığının tespiti ile yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda temerrüt tarihinin belirlenmesi, ihbar bulunmadığı taktirde dava tarihinde temerrüde düşürülmüş olduğunun kabulü gerekirken, faiz başlangıcı yönünden tüm davalılar için olay tarihinin esas alınması isabetli değildir.
4- Mahkeme tarafından manevi tazminattan sigorta şirketi dışındaki davalılar sorumlu tutulmuştur. Buna rağmen; kabul edilen manevi tazminatlar için davacılar yararına hesaplanan vekalet ücretinden davalı ... şirketinin de sorumlu tutulması hatalı olmuştur.
Ayrıca tedavi giderlerinden sorumlu tutulmayan SGK dışındaki davalıların buna ilişkin harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması da doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili ve dahili davalı SGK vekilinin tüm, davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. Vekili ile davalı ... Sigorta A.Ş. Vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 ve 4 nolu bentlerdeki nedenlerle davalılar ... ve ... Pazarlama Satış A.Ş. Vekilinin; 2, 3 ve 4 nolu bentlerdeki nedenlerle davalı ... Sigorta A.Ş. Vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 0,42 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca dahili davalı SGK'dan harç alınmamasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ..., ..., ... Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları