Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20435 E. , 2017/11886 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20435 E. , 2017/11886 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20435 E. , 2017/11886 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Ser.Tur. San .Tic. Ltd. Şti vekili ve davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R -
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacıya ait ... plaka sayılı araç ile seyir halinde iken, ... plaka sayılı aracın aniden yola çıkarak çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ... plakalı aracın davalı şirket tarafından sigortalı olduğunu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 4.620,00 TL alacağın ve dava sırasında tespit edilecek alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiş ıslah dilekçesi ile maddi tazminatın 5.932,00 TL artırılarak 9.940,00 TL'ye yükseltilmesini,ıslah taleplerinin kabulü ile toplam 9.940,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faizi, masraflar ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Birleşen ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/365 E. sayılı dosyanın davacısı ... Öğrenci Servisleri Tur. San. Tic. Ltd. Şti'nin dava dilekçesinde, karşı dava olarak açılan iş bu davada ... plakalı
aracında meydana gelen hasar bedeli, kazanç ve değer kaybı olmak üzere toplam 7.231,10 TL'nin kusur oranında tazminini talep etmiştir.
Asıl davanın davalısı ... Öğrenci Serv. Tur. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin ve Karşı davanın davalısı ... vekilinin cevap dilekçelerinde davaların reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı itibari ile asıl davada; davacının davasının kısmen kabulü ile 4.812,50 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Mahkemenin iş bu dosyası ile birleşen ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/365 esas sayılı dosyası yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile davacının elde edilemeyen kazanca ilişkin açmış olduğu davasının reddine, 1.000,00 TL değer kaybı ile 1.438,05 TL hasar bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... Serv. Tur San. Tic. Ltd. Şti vekili ve davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.Asıl dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen hasar kaybı, birleşen dava ise, değer kaybı ve kazanç kaybı talebine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusura ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, asıl davanın davacısı, birleşen davanın davalısı... vekilinin ve asıl davanın davalısı birleşen davanın davacısı ... Öğrenci Serv. Tur. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Birleşen davanın davacısı ... Ltd. Şti vekili birleşen dosyada kazanç kaybını talep etmiş, mahkemece de herhangi bir kazanç kaybı olmadığı gerekçesi ile kazanca ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Dosyada makine mühendisinden alınan 26.10.2015 tarihli raporda; aracın 5 günde tamir edilebileceği, aracın hususi araç olması sebebi ile kazanç kaybı olmayacağı belirtilmiş, alınan ek raporda da aracın 10 günde tamir edilebileceği, kazanç kaybının mevcut olduğu belirtilmesine rağmen kazanç kaybının ne kadar olacağı hususunda bir hesaplama yapılmadığı görülmüştür. Karşı davanın davacısı servis hizmeti veren şirket olup aracı minibüs olduğuna göre kazanç kaybının araştırılması gerekmektedir. Davaya konu kaza sebebiyle meydana gelen hasarın tamiri için gerekli makul sürenin tespiti ile bu yönde çelişkiler giderilerek bu süre içinde davacının aracı kullanma şekline ve yerine ikame edeceği araç olup olmadığı da değerlendirilerek göre günlük kazancın araştırması yapıldıktan sonra kazanç kaybının hesaplanması hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli, önceki bilirkişi raporununda irdelenip değerlendirildiği bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.
3-Bozma nedenine göre asıl davanın davacı vekilinin ve bileşen davanın davalısı... vekilinin ve asıl davanın davalısı, birleşen davanın davalısı ... Ltd. Şti vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl davanın davacı birleşen davanın davalısı... vekilinin ve asıl davanın davalısı, birleşen davanın davacısı ... Ltd. Şti vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle birleşen davanın davacısı ... Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl davanın davacı vekilinin ve bileşen davanın davalısı... vekilinin ve asıl davanın davalısı, birleşen davanın davalısı ... Ltd. Şti vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Ser.Tur.San.Tic.Ltd.Şti ve davacı ...'e geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları