Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20378 E. , 2017/11776 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20378 E. , 2017/11776 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20378 E. , 2017/11776 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 03/02/2014 tarihinde davalı ... sevk ve idaresindeki davalı ... Süt ve Tarım Ürünleri Ltd. Şti. adına kayıtlı ... plakalı araç ile ... köyü yakınlarında karşıya geçmekte olan müvekkile ait koyun sürüsüne çarptığı, 4 koyunun telef olduğu ve 4 koyununda yaralandığını, olay sonucunda tarafların konuşarak 5000 TL maddi zararı ödemeyi kabul etmeleri sonucu kendilerinden şikayetçi olmadığını, davalı ...'nin jandarmaya verdiği ifadede sürü sahibi ile anlaştığını, masrafları ödemeyi kabul ettiğini, 03/02/2014 tarihli kaza tespit tutanağında ...'nin kusurlu olduğunu, sürü sahibinin herhangi bir kusurunun olmadığı yönünde rapor düzenlendiği, olaydan sonra müvekkiline şirket yetkilileri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığını, ... İcra Müdürlüğü'nün 2014/2453 esas sayılı dosyasındaki icra takibinin devamına, haksız itirazdan dolayı her bir davalıdan %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, davacının il yolunda koyun sürüsünü karşıdan karşıya geçirirken yolun yeni pazardan geliş istikametine doğru geçiş noktasında 40-50 metre mesafede viraj bulunduğu için öncelikle yol emniyetini alıp sonra geçiş yapması gerektiğini, davacının koyun sürüsünü kurallara uymadan ana yolda karşıdan karşıya geçirmek istediğini, işlenen bu kusurlu hareket sonucu oluşan kaza sebebiyle sürü sahibinin idari para cezasına mahkum edilmesi
gerektiğini, yaralı olan 4 koyunun akıbetinin ne olduğu dava dilekçesinde açıklanmadığı, kazadan sonra ölmüş ise davacının bu hayvanları kasaba satarak etini paraya çevirme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle 4 koyunun değerinin zarardan indirilmesine, icra inkar tazminatının reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve dosya kapsamındaki benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, takibin 1.800,00TL asıl alacak, 62,14 TL işlemiş yasal faiz olmak üzere 1.862,14TL üzerinden devamına, İcra inkar tazminatı talebinin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Kaza tespit tutanağında davalı sürücü ...’nin hızını; kavşaklara, dönemeçlere vs yaklaşırken düşürmeme kuralını ihlal ettiği; davacı sürü sahibinin ise kusurunun olmadığı belirlenmiştir. Mahkemece keşfen alınan trafik bilirkişi raporunda, davalı sürücünün 7/8 oranında 1.derecede, davacı sürü sahibinin ise 1/8 oranında 2.derecede kusurlu olduğu belirlenmiştir. Hükme esas alınan ATK raporunda ise; kazanın meydana gelmesinde davalı tarafın %60; davacı tarafın ise %40 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi raporları arasındaki kusur durumuna ilişkin çelişki giderilmeden karar verilmesi doğru değildir. Bu durumda mahkemece, İTÜ Karayolları Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişiden çelişkilerin giderilmesi yönünde gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları