Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20354 E. , 2017/11464 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20354 E. , 2017/11464 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20354 E. , 2017/11464 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı ...Ş.’ye ... nolu ZMMS Trafik poliçesiyle sigortalı, davalı ... adına kayıtlı ve sürücüsü ... olan ... plakalı aracın, 27.09.2013 tarihinde; müvekkili adına kayıtlı ... plakalı araca, asli ve tamamen kusurlu olarak çarpması neticesinde trafik kazası meydana geldiğini, müvekkilinin aracı ... marka olup, 2012 Model, ... Active tipi araç olduğunu, Kazayla birlikte araçta oluşan hasarın yanında aracın büyük bir değer de kaybettiğini, ayrıca müvekkilinin, aracı ticari faaliyetlerinde kullanmakta olup tamir süresi boyunca kullanamamaktan dolayı da zarara uğradığını, kaza sonrasında Sigorta Eksperi Makine Mühendisi Bilirkişi’ den 28.10.2013 tarihli rapor alınmış, raporda müvekkiline ait araçta 6.500,00-TL tutarında değer kaybı bedeli ve 2.985,00 TL tutarında kazanç kaybı bedeli olduğunun tespit edildiğini, müvekkilinin alacağını tahsil amacıyla ... .İcra Müdürlüğü’nün 2013/28605 E. Sayılı dosyası ile borçlular hakkında ilamsız icra yoluyla takip başlattığını, borçluların, süresi içinde borçlu olmadığını iddia ederek borca itiraz edip takibi durdurduğunu, borçluların itirazının
haksız ve mesnetsiz olduğunu bildirmiş, dilekçesinde v.s açıklamalarda bulunarak, sonuç olarak, davalıların ... İcra Müdürlüğü’nün 2013/28605 Esas sayılı dosyasına haksız ve hukuka aykırı olarak yaptığı itirazın iptali ile, takip konusu asıl alacağa kaza tarihi olan 27.09.2013 tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına, asıl alacağın %20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılardan ... Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar ... ve ... vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dosya kapsamı ile benimsenen bilirkişi raporuna göre;davanın Kabulü ile davalının ... İcra Müdürlüğünün 2013/28605 E. sayılı dosyasına yapılan itirazın kısmen iptali ile takibin davalılardan ...yönünden 3.250,00 TL üzerinden, diğer davalılar ... ile ... yönünden ise 5.050,00 TL üzerinden devamına, takipten sonra asıl alacak olan bu miktarlara yasal faiz uygulanmasına, fazla istemin reddine, davacının talep ettiği %20 icra inkar tazminatı istemi alacak likit olmadığından reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve araç mahrumiyet zararını içerir takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
2-Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını
göstereceği ilkesine göre, değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak; sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'ye geri verilmesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları