Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20141 E. , 2017/11466 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20141 E. , 2017/11466 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529458
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20141 E. , 2017/11466 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Sigorta vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkilinin kendisine ait ...plakalı araç ile seyir halinde iken 01.09.2013 tarihinde davalının, ... plakalı aracının sol ön kısmı ile müvekkiline ait araca çarptığını, ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/245 karar sayılı dava dosyasında davalının %75 kusurlu olduğunun bilirkişi raporu ile belirlendiğini, araçta oluşan hasarın yan sanayi parçaları kullanılarak giderildiğini, ancak müvekkilinin hava yastığını tamir ettiremediğini, müvekkilinin aracında 10.291,31 TL faturalandırılmış tamir ücreti 2.000,00 TL hava yastığı ücreti zararının oluştuğunu, aynı zamanda %20 oranında aracında değer kaybı meydana geldiğini, bu nedenlerle ek dava açma ve fazlaya dair hakları saklı kalmak koşulu ile 7.500,00 TL hasar onarım bedeli, 3.000,00 TL değer kaybının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ... Sigorta A.Ş. Vekili;Davalının kısmi dava açmasının açıkça hukuka ve usule aykırı olduğunu, müvekkili şirketin teminat limiti ile sorumlu olduğunu, davacı tarafın değer kaybı talebinin teminat dışı olduğunu, müvekkili şirketin sadece dava tarihinden itibaren faizden sorumlu olacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın kabulüne, 21.487,00 TL maddi tazminatın (16.792,00 TL hasar onarım bedeli, 4.695,00 TL değer kaybı bedeli) 01/09/2013 tarihinden itibaren davalılardan yasal faizi ile birlikte müştereken müteselsilen (davalı ... Sigorta AŞ poliçedeki limitiyle ve dava tarihinden itibaren yasal faiz ile sorumlu olması ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinden bu miktar ile sorumlu olması koşulu ile) alınıp, davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... Sigorta vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... Sigorta vekili ve davalı ...’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen hasar bedeli ve değer kaybının tazmini istemine ilişkindir.
Davacı vekili; dava konusu kazada aracında hasar oluştuğunu ve hava yastıklarının açıldığını, gerekli onarımların kendisi tarafından yaptırıldığını, kaza anında açılan hava yastıklarının ise henüz yaptırılamadığını belirtip, buna ilişkin faturaları dosyaya sunarak aracında meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını talep etmiştir. Gerçek zararın, konusunda uzman bilirkişi marifetiyle tespiti, bilirkişi raporunun hüküm kurmaya ve denetime elverişli olması gerekir. Kazadan sonra,düzenlenen kaza tespit tutanağında hava yastıklarının açıldığına ilişkin bir tespit yoktur. Ayrıca davacı tarafından dosyaya sunulan onarım faturalarının incelenmesinde;kaza tarihi 01/09/2013 olup hava yastıkları onarımına ilişkin olarak yalnızca 22/04/2015 tarihli servis yedek parça teklif ve onay formu olduğu görülmüştür. Yargılama sırasında makine mühendisinden alınan 28/04/2015 havale tarihli bilirkişi raporunda davacıya ait aracın onarım faturaları da değerlendirilerek hasar bedeli 12.226,43 TL olarak belirlenmiş, ancak daha sonra hava yastıklarına ilişkin onarım bedelinin de değerlendirilmesi için alınan 23/06/2015 havale tarihli ek raporda; davaya konu araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde sürücü ve yolcu hava yastığının açık olduğu ancak aracın kaza anında hava yastıklarının açılıp açılmadığı tespit edilememiş olmakla
beraber davacı tarafın beyanlarına istinaden açılmış olduğu değerlendirilerek hava yastıklarına ilişkin hasar bedelinin de 10.163,47 TL olduğu belirtilmiştir. Hava yastıklarının dava konusu kaza anında açılıp açılmadığı belirlenmemiştir. Bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda mahkemece, hasar konusunda uzman bilirkişiden hasar dosyası, varsa fotoğraflar, ekspertiz raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacı aracında oluşan kaza nedeniyle hava yastıklarının açılıp açılmadığının tespiti, kaza anında açıldı ise; gerçek zarar miktarının belirlenmesi yönünden ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli, önceki bilirkişi raporunun da irdelendiği bir rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.3-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti de, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın genel bir değerlendirme yapılarak ve kasko değeri esas alınarak sağlanmıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının; teminat içi olmasına göre; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir. Değer kaybının oranlama yapılmak sureti ile tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Sigorta vekili ve davalı ...’ın sair temyiz itirazlarının reddine,(2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... Sigorta vekili ve davalı ...’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları