Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20136 E. , 2017/11262 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20136 E. , 2017/11262 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20136 E. , 2017/11262 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı dava dilekçesinde davalının sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde mülkiyeti şahsına ait 2 yaşlarında, dört aylık gebe ve halihazır vaziyetiyle 10.000,00TL değerindeki büyükbaş düvesine çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini, ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015/1682 Soruşturma ve 2015/1065 Karar sayılı dosyası ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, davalının bu dosyada olayı ikrar ettiğini, meydana gelen olaydan sonra hayvanını bu haliyle 2.000,00TL'ye satmak durumunda kaldığını, bu sebeple oluşan 8.000,00TL zararının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalıya usulüne uygun tebliğ yapılmış ancak cevap dilekçesi sunmamış, duruşmalara da katılmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı görevli personeli tarafından düzenlenen 21/05/2015 tarihli kaza tespit tutanağı uyarınca olayda davalının herhangi bir kusurunun bulunmadığı, davacının ise kusurlu olduğu, davacının resmi olarak düzenlenen ve resmi evrak niteliğinde olan kaza tespit tutanağına herhangi bir itirazının bulunmaması ve bu tutanağın aksini gösterir aynı mahiyette bir evrak ibraz etmemesi nedeniyle, 21/05/2015 tarihli kaza tespit tutanağına itibar edilerek, davacının davasını ispatlar herhangi bir delil sunmaması dikkate alınarak, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
6098 sayılı TBK 49.madde hükmüne göre kusurlu ve hukuka aykırı fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine 51.maddesi "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler" düzenlemesine yer vermiştir.
Haksız eylemlerde zarar sorumluları, gerçek zarardan sorumlu olurlar. Davacının uğradığı gerçek zarar miktarı oranında ve tarafların kusur durumlarına göre tazminata hükmolunabileceğinden, mahkemece tarafların kusur durumlarının tespiti gerekmekte olup bu tespitin yapılması da H.M.K'nin 266.maddesi uyarınca özel ve teknik bilgiyi gerektirmektedir.
Mahkemece tarafların kusur durumunun değerlendirilmesi için gerektiğinde mahallinde keşif de yapılarak konusunda uzman bilirkişilerden dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle kusur durumlarının tespiti için ayrıntılı, denetime elverişli ve gerekçeli rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kusur konusunda rapor aldırılmadan bilirkişi raporu maluliyetinde olmayan kaza tespit tutanağına göre; eksik incelemeye dayanılarak verilen hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ...’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 4.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları