Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20081 E. , 2017/11281 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20081 E. , 2017/11281 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515835
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20081 E. , 2017/11281 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 16.07.2008 tarihinde müvekkiline kasko sigortalı aracın, davalının sürücüsü olduğu motosikletin kusuru nedeniyle önce motosiklete, daha sonra şerit ihlali yapan başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, müvekkili tarafından 06.10.2008 tarihinde 14.781,60 hasar bedeli ödendiğini, alacağın tahsili için ... İcra Müdürlüğünün 2011/530 sayılı dosyası ile davalı aleyhine takibe geçildiğini belirterek, davalının haksız itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, kazada kusurunun bulunmadığını, davalıya kasko sigortalı aracın motosikletine arkadan çarptığını, olayda kendisinin ve arkadaşının yaralandığını, tek kusurunun ehliyet ve kaskının bulunmaması olduğunu, tazminatı ödeyecek maddi gücü bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, ... icra Müdürlüğünün 2011/530 sayılı dosyasında davalının yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile, takibin 10.093,32 TL asıl alacak 497,84 TL işlemiş faiz olarak devamına, asıl alacak olan 10.093,33 TL nin takip tarihi olan 16/04/2009 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigorta poliçesinden doğan rücuen tazminat alacağına dayalı itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, kazanın oluşumunda davalı motosiklet sürücüsünün % 65 nispetinde kusurlu olduğu belirtilerek bu oran üzerinden tazminat takdiri yoluna gidilmiş ise de, hükme esas alınan ve yeterli inceleme yapılmayan 04.12.2012 tarihli bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.
Dava konusu kaza ile ilgili ... . Ağır Ceza Mah'nin 2008/126-2009/31 sayılı dosyasında, davalı motosiklet sürücüsü
...'nın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılması cihetine gidildiği ve kararın onanmakla kesinleştiği, ... . Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/382-2013/107 sayılı dosyasında davalı motosiklet sürücüsünün % 75 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği, verilen karar Dairenin 20.01.2015 tarih ve 2013/13772 E-2015/612 K sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmaktadır. Böylece güçlü delil niteliği bulunduğunun kabulü gerekir.
Bu itibarla, söz konusu ceza ve hukuk dosyaları celbedilerek yukarıdaki açıklamalar, kusur miktarının tespitine yönelik alınan bilirkişi raporları, taraf vekillerinin itirazları ve dosya kapsamındaki diğer kanıtlar dikkate alınarak, ... Gn.Md.lüğü Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile bahsi geçen bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi suretiyle kazanın oluşumunda tarafların kusur durumlarının tespit edilmesinden sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları