Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/20049 E. , 2017/11283 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/20049 E. , 2017/11283 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/20049 E. , 2017/11283 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı ... şirketine kasko poliçesi ile sigortalı, davacının maliki olduğu ve oğlunun sevk ve idaresindeki aracın karıştığı kazada meydana gelen hasar bedelinin başvuruya rağmen ödenmediğini belirterek, 27.600,00 TL.nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sürücünün tespit edilemediği ve kasten beyan yükümlülüğünün ihlal edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller doğrultusunda, davanın kısmen kabulü ile, 20.081,29 TL'nin 19/11/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal fazi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece benimsenen 19.11.2012 tarihli bilirkişi raporu ile ek raporda; delil tespit dosyasında yer alan rapor ile expertiz raporu karşılaştırılarak, ... experi tarafından tanzim edilen raporun esas alınmasının uygun olacağı belirtilmiş ve denetime elverişli olmayan, % 30 tedarik indirimi de irdelenmeksizin düzenlenen rapora göre hüküm kurulmuştur. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, konusunda uzman makine mühendisi bilirkişi heyetinden dosya kapsamında yer alan tüm raporlar ve tarafların itiraz ve savunmaları incelenerek hasar bedelinin belirlendiği ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ; Yukarıda (1)nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda yazılı 1.371,75 TL onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 04.12.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları