Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19898 E. , 2017/11626 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19898 E. , 2017/11626 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515704
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19898 E. , 2017/11626 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında, İtiraz Hakem Heyetince verilen 28.04.2016 tarih, 2016/11167K sayılı kararın davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Başvuru sahibinin vekili başvuru dilekçesinde; davalı ... şirketine kaskolu aracın hasarlanması sebebi ile pert-total bedeli olarak 41.000,00 TL'nin hasar tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ödenmesi talep ve dava edilmiştir. Sigorta şirketi cevap dilekçesinde; talebin reddini talep etmiştir.Sigorta tahkim komisyonu başvuranın talebini kabul etmiş, davalı ...Ş. karara itiraz etmiş, itiraz Hakem Heyeti kararında itirazın reddine karar verilmiş hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
1-Davacı aracının pert-total kabul edilerek 41.000,00 TL talep etmiş, itiraz hakem heyetince de bu talep kabul edilmiştir.01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Genel Şartları hükümleri uyarınca "Onarım masrafları, sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez ise taşıt tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur." Sigortalı aracın pert olması halinde, hasarlı aracın kimin uhdesinde bırakılacağı hususunda tercih hakkı sigortalıya aittir.Taraflar arasında imzalanan mutabakatname ve taahhütnameye göre dava konusu... ... plakalı aracın 19.09.2015 tarihinde onarılmayacak şekilde hasarlandığı, pert total kabul edildiği, yapılan araştırma neticesinde tespit edilen 41.000,00 TL rayiç değerde mutabık kalındığı anlaşılmış, mutabakatın akabinde dava konusu aracın onarımının araç sahibi nezdinde yetkili ve anlaşmalı bir serviste toplamda KDV dahil 17.920,85 TL'ye yaptırılmış olduğu anlaşılmıştır. Davacı, davalı ile arasındaki muvafakatnameye uymayarak aracın tamirini yaptırmıştır. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından sigorta eksperinden aldırılan kök ve ek raporda da araç onarımının yapılarak kısmi hasar olarak kesin ekspertiz raporunun tanzim edilmiş olması, aracın üzerindeki hasarın araç rayiç bedelini aşmamış olması ve aracın onarımının yetkili serviste laiki ile yapılmış olması sebepleri ile aracın pert/total işlemi görmesine yer olmadığı yönünde rapor verilmesine rağmen Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından davacı ile davalı arasında muvafakatname hükümlerine göre talebin kabulüne karar verilmiş isede; muvafakatnameye rağmen dava konusu aracın davacı insiyatifinde tamir ettirilmesi, bilirkişi raporlarına göre aracın pert olma halinin ortadan kalkmasına ve yukarıda açıklanan Genel Şartlar hükümlerine aykırı olarak sovtajın kime kalacağı, mahkemece aracın halen pert olup olmadığı değerlendirilmeksizin değerinin davacıya ödenmesi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.2-Bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
Kabule göre de -19.01.2016 tarihli ve 29598 Resmi Gazetede yayımlanarak Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 13'üncü fıkrasına "(13) (Ek:RG-19/1/2016-29598) tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir." hükmü eklenmiştir. Heyetçe verilen 28.04.2016 tarihli kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT'nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5'i oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları