Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19846 E. , 2017/11613 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19846 E. , 2017/11613 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19846 E. , 2017/11613 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 11/07/2012 günü, davalı ...'ın kullandığı diğer davalı ...'a ait ve davalı şirkete ZMSS sigortalı otomobilin yaptığı tek taraflı kazada araçta yolcu olarak bulunan davacıların desteği ... in ölümüne neden olduğunu, davalı şirket tarafından da vekil edenleri anne ... 12.525,00 TL, baba ... ise 10.464,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini, ödenen tazminat miktarını ... için talep ettikleri 75.000,00 TL, ... için talep ettikleri 70.000,00 TL tazminat miktarından indirilerek geriye kalan 122.011,00 TL destekten yoksun kalmaya ilişkin maddi tazminat ile 1.157,60 TL cenaze masraflarına ilişkin maddi tazminatın, 50.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesini talep etmiştir.
Davalı ...Ş. vekili, davanın reddini savunmuş, davalılar ... ... ve ... ... vekili, 18.12.2014 tarihli duruşmada hatır taşımacılığı indirimi yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile; 24.936,95 TL maddi tazminat ve 1.156,60 TL cenaze giderinin kaza tarihi olan 11/07/2012 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve mütesesilen alınarak davacı ...'e verilmesine, (Sigorta şirketi olan ... ... A.Ş'nin temerrüt tarihi olan 09/08/2012 tarihinden ve poliçe limiti ile sorumlu olarak), 30.694,26 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 11/07/2012 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve mütesesilen alınarak davacı ...'ye verilmesine, (Sigorta şirketi olan ... ... A.Ş.'nin temerrüt
tarihi olan 09/08/2012 tarihinden ve poliçe limiti ile sorumlu olarak), ... ve ... için 10.000,00'er TL, ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 11/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'dan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ... ve ... vekilinin aşağıdaki bent haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı ... ve ... vekili tarafından, 18.12.2014 tarihli beyan dilekçesi hatır taşımacılığı iddiasında bulunulduğu ve davacı tarafça da dosyadaki belgelere göre anılan iddiaya karşı itirazda bulunulmadığı anlaşılmıştır.
Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 sayılı BK'nin 43. (6098 sayılı TBK’nin 51.) maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hakim tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. Somut olayda, davalı ... ve ... vekilince desteğin araçta hatır yolcusu olarak bulunduğu iddia edilmiştir. Mahkemece karar verilirken davalı ... ve ... vekilinin bu savunması hakkında değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda mahkemece, hatır taşıması bulunup bulunulmadığı hususu tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'a geri verilmesine 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları