Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19709 E. , 2017/11889 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19709 E. , 2017/11889 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19709 E. , 2017/11889 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde: Müvekkili şirket ile davalı ... şirketi arasında müvekkili şirkete ait... plaka nolu araca genişletilmiş kasko sigortası yapıldığını, müvekkilinin sigorta primlerini davalı ... şirketine tamamen ödediğini, müvekkiline ait ... plaka nolu aracın evinin önünde park halinde olduğunu, 20.06.2014 tarihinde sabahleyin kendisine ait ... plaka nolu aracın camının ve kilidinin zorla açıldığını, şirkete ait ... plaka nolu araç ile eşine ait... plaka nolu aracında yerinde olmadığını fark ettiğini, kendisine ait araç içerisinde yaptığı incelemede aracın içerisinde bulunan kutunun açılarak çalınan iki aracın yedek anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğini, 26.06.2014 günü ... ilçe jandarma komutanlığındaki ilgili kolluk kuvvetleri dava dışı ...'ı telefonla arayarak ... plaka nolu aracın ...'ye kaçırılırken bir çatışma esnasında yakalandığını, davaya konu çalınan araç ile ilgili poliçe kapsamında hasarın giderilmesi için davalı şirkete talepte bulunulduğunu, ancak araçtaki hasar tazminatının ödenemeyeceğini bildirdiğini, müvekkilinin aracın onarım bedeli olan 9.473,93-TL'yi yetkili servise ödediğini, hasarın poliçe kapsamında davalı ... şirketi tarafından karşılanması gerektiğini, bütün bu nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.500,00-TL tutarındaki maddi zararın 31.07.2014 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte müvekkili şirkete ödenmesini, yargılama ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiş 08/12/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile; tazminat taleplerini 8.973,93 TL artırarak toplam tazminat miktarını 10.473,93 TL'ye çıkartmıştır.Davalı vekili cevap dilekçesi ile anahtarların çalındığı iddia edilen ... plaka nolu araç camında herhangi bir zorlama veya kırılma tespit edilemediğinden müvekkili şirketin davacının çalındığı iddia edilen 34 HG 2520 plaka nolu aracın hasar tazminatı ödeme yükümlülüğü olmadığı ve davanın reddi gerektiği, camlarda ve kilitlerde herhangi bir zorlama olmadığından camın kapalı olmadığı ve bu sebeple zor kullanmaksızın anahtarların çalındığı açıkça tespit edildiğini, bütün bu nedenlerle, 2014 K 84395 nolu hasar dosyasının müvekkili ...Sigorta A.Ş.'den celbini, davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davacıya tahmilini talep ettiği,asil kısaca kendisinin bu olaydan sorumlu olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kabulü ile 10.473,93 TL nin dava tarihinden reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davalı ... AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dava kasko poliçesi kapsamındaki aracın çalınması sebebi ile oluşan hasar bedelinin tazmini talebinden ibarettir. Davacı ile davalı arasında imzalanan kasko sözleşmesine göre sigortalının aracının çalınma/çalınmaya teşebbüs edilmesi sebebi ile oluşan riskler teminat altına alınmıştır. Yine poliçenin “aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs rizikosuna ilişkin özel şartlar” başlıklı maddesinde ise hangi durumların teminat dışı olduğu belirlenmiştir.Kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarının A.4.11 maddesi uyarınca sigortalı araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu mekana, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak sureti ile ele geçirilerek aracın çalınması veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamındadır.Ancak Sigortalı araca ait anahtarların araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeni ile meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları teminat dışında bırakılmıştır. Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde “araç anahtarlarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar” ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlardan olduğu belirtilmesine rağmen dosyaya ek teminat kapsamına alındığına dair sözleşme de ibraz edilmemiştir.Somut olayda davacının dava dışı başka bir aracında mevcut dava konusu arabalara ait anahtarların yerinden alınmak sureti ile dava konusu araçların çalındığı anlaşılmaktadır.Poliçenin ilgili maddeleri değerlendirilmeden yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi raporuna karşı davalı vekili tarafından 21.07.2015 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Mahkemece 07.07.2015 tarihli duruşmada gelecek celse tahkikatın biteceği ve sözlü yargılama aşamasına geçileceği konusunda ihtarat yapıldığı anlaşılmıştır. Davalı vekilinin bilirkişi raporuna karşı itirazları değerlendirilmeden tahkikatın biteceği yönde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları