Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19633 E. , 2017/11885 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19633 E. , 2017/11885 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19633 E. , 2017/11885 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... San.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, 01.06.2005 günü davalı ...'ın sevk ve idaresindeki araç ile yaya olarak bulunan müvekkili ...'e çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını fazlaya ilişkin talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile, davalı ... tarafından müvekkili ... ödenen 40.385,00 TL zararın gerçekleşen tüm zarardan mansubundan sonra, müvekkili ... için 20.000,00-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkiline verilmesine, müvekkili ... için 20.000,00-TL, anne ve baba için 5.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte davalılar ... ile ... Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkillerine verilmesine karar verilmesini talep etmiş, 16.12.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebini toplam 52.638,43 TL olarak belirlemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, 43.023,43.-TL maddi tazminatın olay tarihi olan 01.06.2005 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Süt Gıda Tic. Ltd.
Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'e verilmesine, 9.615,00.-TL maddi tazminatın ise yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'e verilmesine, faizin başlangıç tarihinin davalılar; ... ve ... Süt Gıda Tic. Ltd. Şti. yönünden olay tarihi olan 01.06.2005 tarihinden itibaren diğer davalı ... şirketi yönünden ise dava tarihi olan 31.08.2009 tarihinden itibaren başlanılmasına, ... için 20.000,00.-TL, ... ve ... için 5.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Süt Gıda Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'e verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... San.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... San.Tic.Ltd.Şti. Vekilinin aşağıdaki bentler haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda, davalı ... San.Tic.Ltd.Şti.'ce cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde bulunulmuş; davacılar vekilince 16.12.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebinin toplam 52.638,43 TL olarak belirlenmesine karşı da, davalı ... San.Tic.Ltd.Şti.'ce 24.12.2013 tarihli dilekçe ile zamanaşımı definde bulunulmuştur. Kaza tarihi 01.06.2005, dava tarihi 31.08.2009 ve ıslah tarihi ise 16.12.2013'tür.
Mahkemece, gerekçeli karada zamanaşımı def'i yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. Zamanaşımı defi hakkında inceleme yapılıp, öncelikle bu hususların sonuca bağlanması gerekir.
Mahkemece, davalı ...nin davaya cevap dilekçesinde ve ıslah dilekçesine karşı itirazda bulunduğu dilekçesinde süresi içinde bildirdiği zamanaşımı defi hakkında inceleme yapılarak olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde bu hususlar incelenip sonuçlandırılmadan işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Malul kalan ...'in, maluliyet oranı yönünden ... Üniversitesi Ortopedi ve Travmotoloji Ana Bilim Dalınca düzenlenen olay tarihinde geçerli Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü esas alınarak tanzim edilip edilmediği anlaşılamayan raporu hükme esas alınmıştır. Bu durumda mahkemece, ...'in beden gücü kaybına uğrayıp uğramadığı ve uğramış ise hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu’ndan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne uygun rapor alındıktan sonra bu rapora göre, gerektiğinde aktüerya bilirkişisinden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, anılan tüzüğe atıf yapılmaksızın düzenlenen maluliyet raporu esas alınarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
4-Davadan önce davalılardan .... tarafından davacılara 09.01.2009 tarihinde 40.385,00 TL ödeme yapıldığı her iki tarafın da kabulündedir. Mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda, davacı ... için toplam 93.023,43 TL tazminat hesaplanmış; hesaplanan bu tazminattan, davalılardan ....'nin daha önce ödediği bedel herhangi bir güncellemeye tabi tutulmadan doğrudan düşülmüştür. Oysa, davadan önce parayı alan ve bu dönem zarfında parayı kullanan davacı tarafın sebepsiz zenginleşmesinin önlenebilmesi için, davadan önce yapılan ödemelerin hesaplanan tazminattan güncellenerek düşülmesi gerekir. Güncellemenin gözetilmemiş olması doğru değildir.
5-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davalı ...vekilinin manevi tazminat hakkındaki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2), (3) ve (4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (5) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin manevi tazminat hakkındaki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ne geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları