Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19104 E. , 2017/11651 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19104 E. , 2017/11651 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529379
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19104 E. , 2017/11651 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne, dair verilen hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R-
Davacı vekili; 12/02/2014 tarihinde sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı davalı ... şirketine sigortalı aracın, ... ... idaresindeki ... plakalı kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşen elim kaza neticesinde ... ... vefat ettiğini, müvekkilinin ... ... desteğinden yoksun kaldığını, bu nedenle destekten yoksun kalan müvekkili için şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın avans faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; müvekkil şirketin sorumluluğunun poliçe kapsamı ile sınırlı olduğunu,hesaplanması mümkün olmayan bir tazminatta temerrütün mümkün olmayacağını, haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davcı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının kabulü ile, 24.296,11 TL maddi tazminatın davalı ... şirketinden dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizinin davalıdan tahsiline,dair karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece davacının eşinin meydana gelen kaza nedeni ile vefatından dolayı destek tazminatına karar verilmiş ise
de, yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden müteveffanın kazadan sonra aracından indiği, taraflarca kaza tespit tutanağı tanzim edildiği, daha sonra müteveffanın aracına binerek evine gittiği, evinde gece rahatsızlandığı ve olaydan sonraki gün beyin kanaması geçirerek vefat ettiği, anlaşılmaktadır. Desteğin uzun süredir beyin damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı rahatsız olduğu beyan edildiğinden ilaç kullandığı geçirdiği trafik kazası ile vefatı arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı konusunda Cumhuriyet Savcılığı aşamasında ATK 1.Daireden rapor alınmış ise de rapor içeriğinin çelişkili olduğu görülmektedir. Eksik inceleme ile karar verilemez.
O halde mahkemece, müteveffaya ait tüm hastane evrakları getirtilerek ATK Genel Kurulundan müteveffanın ölümü ile kaza arasında illiyet bağı olup olmadığı konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak sonucuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları