Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19079 E. , 2017/11347 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19079 E. , 2017/11347 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515760
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19079 E. , 2017/11347 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkili ... Sigorta A.Ş. tarafından trafik sigortası poliçesi ile sigortalı bulunan... plakalı aracın sürücüsünün 25/07/2012 tarihinde ehliyetsiz ve kusurlu olarak karışmış olduğu trafik kazası nedeniyle dava dışı ... plakalı aracın hasar gördüğünü, bu trafik kazası sonucunda müvekkili şirketin hasar ilgililerine hasar tazminatı ödediğini, tazminatı gerektiren olay aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda meydana gelmiş ise bunun bir rücu sebebi olduğunu, müvekkili sigorta şirketinin hem ehliyetsiz araç kullanılması hem de ağır kusur olmak üzere olan 10/09/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama giderleri ve ücreti vekalet ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... vekili; kaza tarihinde ...Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan ... isimli şahısın, görevlendirilmesi olmaksızın yetkisiz olarak resmi plakalı ...'na ait traktörü kullandığını ve sigortalı araçta hasar meydana geldiğini, ...Belediye Başkanlığının kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmadığını, idari eylem ve işlemlerden dolayı zarar meydana gelmesi halinde açılacak tam yargı davalarında idari yargının görevi olduğunu, bu nedenle dosyada görevsizlik kararı verilmesi gerektiğini, ...Valiliği İl Devir Tasfiye Kurulu Kararının 2. maddesinin a bendindeki EK-3 taşıtlar ve iş makineleri listesinin 56 sıra numarasında dava konusu işlemin kaynağı olan... plakalı aracın, ...'na devredileceğinin belirtildiğini, davanın husumet yokluğu sebebi ile reddine karar verilmesini talep etmiştir.
... vekili; söz konusu... plakalı aracın kazanın meydana geldiği dönem içerisinde ... adına kayıtlı olduğunu, ardından 6360 sayılı yasa gereği kurulan söz konusu aracın devrinin Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına yapılmış ise de ...İl Emniyet Müdürlüğü'ne aracın tescilinin akıbeti hakkında yazılan yazı cevabında... plakalı Hema marka 2001 model traktörün 04/01/2001 tarihinde ...Belediyesi Su Otobüs İşletmesi Müdürlüğü adına tescilinin yapıldığını ve halen ... adına tescilinin devam ettiğinin tespit edildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, olay nedeniyle hasar gören 06 GH 695 plakalı araçta oluşan hasar bedeli olan 10.260,00 TL'yi sigortalısına ödeyen davacı ...Ş.'nin ödediği bu miktarı Trafik Sigortası Genel Şartlarının B.4- (c) maddesine dayalı olarak sigortalı aracın maliki ...'na rücu etme hakkının doğmuş olduğu kanaatine varılarak davanın kabulü ile, 10.260,00 TL tazminatın ödeme tarihi olan 10/09/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'ndan alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm ... vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, 6762 sayılı TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda, 6360 sayılı Yasa gereğince ..., merkez ilçe ... olmuş ve ...Belediyesi Büyükşehir Belediyesine dönüşmüştür. Her ne kadar Devir Tasfiye Komisyonu kararına göre bazı taşınırların Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına devredilmesine dair karar alınmışsa da, kaza tarihi ve dava tarihi itibariyle sigortalı Belediyeye ait traktörün ...İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye verilen cevapta, 04.01.2001 tarihinde Belediye adına tescilinin yapıldığı ve halen ... adına tescilinin devam ettiği bildirilmiştir. Ancak Mahkemece kararın hüküm kısmında davalı ... yönü ile olumlu olumsuz bir karar verilmemiş olup bu husus usul hükümlerine aykırılık oluşturur.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na ve ...'na geri verilmesine 06.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları