Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19071 E. , 2017/11349 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19071 E. , 2017/11349 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19071 E. , 2017/11349 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Bülbül tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkili şirkete kasko poliçesi ile sigortalı olan ... plaka sayılı vasıtaya, davalılardan ...'nun maliki, diğer davalıların murisi ...'ün sürücüsü bulunduğu ... plakalı aracın 30/01/2007 tarihinde çarparak sigortalı aracın hasarlanmasına sebebiyet vermiş olduğunu, müvekkili şirkete sigortalı ... plakalı araçta yaptırılan ekspertizde 27.366,40-YTL hasar tespit edildiğini ve bu miktarın 12/03/2007 tarihinde sigortalısına ödendiğini, TTK'nın 1301 maddesinin amir hükmüne göre müvekkil şirket hasar bedelini ödedikten sonra sigortalısının haklarına kanunen halef olduğunu, sigortalıya ödenen 27.365,00-YTL hasar tazminatından sigortalı araç sürücüsünün kusuruna isabet eden 2/8 oranındaki meblağ düşüldükten sonra 19 ND 212 plakalı araç sürücüsünün 6/8 kusuruna tekabül eden bakiye 20.523,75-YTL'nin ... plakalı araç sahibinden ve sürücü ... mirasçıları olan diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının, davalılar ..., ..., ..., Osman ve ... yönünden kabulü ile, 20.523,75-TL tazminatın ödeme tarihi olan 12/03/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ilgili davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek, davacı tarafa ödenmesine, davalı ... hakkında açılan davanın açılmamış sayılmasına, dair karar verilmiş, hüküm davalı ... Bülbül tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, 6762 sayılı TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.
1982 T.C. Anayasa'sının 26. ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 27.maddesi uyarınca, taraflar dinlenmeden iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için davet edilmeden hüküm verilemez. Yine HMK'nın 280 maddesi hükmüne göre "Bilirkişi, raporunu, varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen şeylerle birlikte bir dizi pusulasına bağlı olarak mahkemeye verir; verildiği tarih rapora yazılır ve duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir." Bilirkişi rapor örneğinin taraflarca okunup değerlendirilebilmesi, varsa itirazlarını dile getirebilmeleri ya da belirsizlik gösteren hususlar hakkında açıklama yapılmasını temin amacıyla veya yeni bilirkişi incelemesini talep edebilmeleri için taraflara tebliğ edilmesi zorunluluğu öngörülmüştür.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu davalı ... ...’e tebliğ edilmeden, rapora itiraz etme veya beyanda bulunma hakkı verilmeden Anayasa ve HMK ile koruma altına alınan hukuki dinlenilme ve savunma hakkı kısıtlanarak davalı aleyhine hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... ...’ün sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ...’ün temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ...’ün sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ... geri verilmesine 06.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları