Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19035 E. , 2017/11640 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19035 E. , 2017/11640 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19035 E. , 2017/11640 K.

"İçtihat Metni"

Davacılar ... A.Ş. ile davalılar ..., ..., ..., ..., ... arasındaki dava hakkında ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 28.06.2012 gün 2010/270 E- 2012/420 K sayılı hükmün Dairenin 25.02.2016 gün, 2014/9819 E- 2016/2243 K sayılı kararı ile kısmen onanmasına kısmen bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalı ...'den alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davalı ...'den alınmasına 13/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları