Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/18883 E. , 2017/11505 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/18883 E. , 2017/11505 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/18883 E. , 2017/11505 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait ... plakalı otobüsün, ... ... arasında sefer yapmakta iken arızalandığı ve durmak zorunda kaldığı, şoförün araçtan inip gerekli önlemleri almak için harekete geçemeden davalı ...'ın maliki ve sürücüsü olduğu ... plakalı kamyon ile müvekkiline ait otobüsün sol arka kısmına çarptığı, park halinde ve el freni çekili olan otobüsün çarpmanın etkisi ile 15 mt. sürüklenerek şarampole yuvarlandığı, yolculardan ... ün yaralandığı, davalıya ait aracın dikkatsiz kullanıldığı ve hız limitlerinin aşıldığı, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/604 D. İş sayılı dosyası ile tespit yapıldığı, ... Sigorta AŞ.nin davalıya ait aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı, ... ... Türk Sigorta şirketinin kasko sigortacısı olduğunu, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 139.984,00 TL maddi zararın davalı ... için olay tarihinden, diğer davalılar için temerrüt tarihinden başlamak üzere reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalı ... vekili, yetki itirazı ile birlikte, davacı aracın sürücüsünün kusurlu olduğunu, gece yol ortasında herhangi bir önlem almadan ikaz lambalarını yakıp gerekli uyarıda bulunmadığını, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, davadan önce 23/12/2009 tarihinde davacı şirkete ödeme yapıldığını ve sorumluluklarının kalmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, davalı burhanın aracının motorlu kara taşıtları birleşik kasko poliçesi ile 21.10.2009 başlangıç tarihli poliçe ile ve 100.000,00 TL limitle sigortalı olduğunu, öncelikle ... Sigorta A.Ş'nin sorumlu olduğunu, reeskont faizine hükmedilemeyeceğini, temerrüd tarihinden itibaren faiz istenilebileceğini, belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile, davalı .... yönünden davanın reddine, hasar bedeli olarak 108.000,00 TL'nin kabulüne, bu miktar alacağın, davalılar ... ile ... ... Türk Sigorta Şirketinden (... ... Türk Sigorta Şirketinin 100.000,00 TL'lik kısımdan sorumlu olmak üzere), davalı ...'dan haksız fiil tarihi olan 26/11/2009 tarihinden itibaren diğer davalı ... Şirketinden dava tarihinden itibaren işleyecek, davalı ... için yasal, davalı ... için reeskont faizi ile tahsili ile davacıya ödenmesine, 10.000,00 TL değer kaybı, 2.124,00 TL çekme ücreti, 2.300,00 TL araç ikame bedeli, 7.000,00 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 21.424,00 TL'nin dava tarihi olan 29/12/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan ...'dan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş, karar davalı ... vekili ile davalı ... tarafından temyiz etmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin tüm, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının belirlenmesi yetersiz olup, araçtaki değer kaybının tespiti, Dairece değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın genel bir değerlendirme yapılarak sağlanmıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerektiğinden, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu durumda mahkemece, dosyadaki bilirkişi heyetinden az yukarıda yazılı değer kaybının tespiti hususunda gerekçeli, denetime elverişli, dosya kapsamına uygun ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 4.620,00 TL kalan harcın temyiz eden davalı ...'nden alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları