Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/18616 E. , 2017/11895 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/18616 E. , 2017/11895 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/18616 E. , 2017/11895 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkili adına kayıtlı ... plakalı aracın ... üzerinde park halinde iken davalı... adına kayıtlı sevk ve idaresi bir diğer davalı ...'de olan ...plakalı ardacın sağ yandan çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkiline ait aracın sağ arka kapısı ile sağ arka çamurluk ve kısmında ki kaporta aksamının tamamen hasar gördüğünü, müvekkiline ait araçta meydana gelen değer kaybı karşılığı olarak fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 3.000,00 TL'nin ...Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/7 D.iş 2014/8 K sayılı dosyasında toplam 543,50 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 3.543,50 TL nin davalılardan haksız fiil tarihi olan 20.05.2014 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş 08.12.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile dava konusu alacak miktarı 70.086,00 TL olduğunu alacak değerinin 9.000,00 TL ikinci el değer kaybı ve 543,00 TL tespit giderleri olmak üzere toplam alacak değerinin 2.457,00 TL olduğunu, ikinci el değer kaybı için 9.000,00 TL tespit giderleri olan 543,00 TL olarak da toplamda 9.543,00 TL'nin haksız fiil tarihi olan 21.05.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.Birleşen 2016/112 esas sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili adına kayıtlı ... plakalı aracın ...üzerinde park halinde iken davalı ... adına kayıtlı sevk ve idaresi ile diğer davalı ...'de olan ... plakalı aracın sağ yandan çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkiline ait aracın sağ arka kapısı ile sağ arka çamurluk ve o kısımdaki kaporta aksamının tamamen hasar gördüğünü, bu konuda daha önce mahkememizin 2014/403 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını halen derdest olduğunu, bu davanın davalıları ... ve ... olduğunu, dava açıldıktan sonra davalı ... vekilinin beyanında aracın kaza öncesi ...'e noterden satıldığını iddia ettiğini, kaza tarihinde kolluk güçlerine sunulan ruhsat v.b evraklarda ... adına kayıtlı olduğunun ortaya çıkan bir evrak bulunmaması nedeni ile aracın kaza tarihinden kısa bir süre önce ... isimli şahsa satıldığı belirtilerek ... plakalı aracın kaydına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 3.000,00 TL'nin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/7 D.iş 2014/8 K sayılı dosyasındaki toplam 543,50 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 3.543.50 TL'nin davalılardan haksız fiil tarihi olan 20.05.2014 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsiline, ...'nin taleplerinden sigorta teminat limitleri dahilinde diğer davalılar ile müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı itibari ile davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hüküm; davacı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-1086 Sayılı HUMK'nun 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nun karşılık 297/1-2 maddeleri uyarınca, mahkeme kararında; hüküm sonucunun, taraflara yükletilen hak ve sorumlulukların şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir. Ayrıca; 1086 Sayılı HUMK'nun 45. maddesi ile 6100 Sayılı HMK'nun karşılık 166. maddesi uyarınca, asıl ve birleştirilen dava dosyaları birbirlerinden bağımsız ayrı bir dava olup, asıl ve birleştirilen her dava hakkında usul hükümlerine göre ayrı ayrı hüküm kurulması gerekir. Yukarıda belirtilen ilkeler gözardı edilerek, infazda tereddüt oluşturacak şekilde asıl ve birleştirilen dava yönünden ayrı ayrı hüküm kurulmamış olması doğru görülmediğinden, kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.2-Bozma neden ve şekline göre, davacı ... vekilinin ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı ... vekilinin ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ... ve davalı ...'e geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları