Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/18115 E. , 2017/11381 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/18115 E. , 2017/11381 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/18115 E. , 2017/11381 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının sevk ve idaresindeki araç ile davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu desteğin vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek, 8.000,00 maddi tazminat ile 70.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş ıslah dilekçesi ile talebini arttırmıştır.
Davalı vekili, duruşmadaki beyanında davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 124.466,08, ... için 41.163,47 TL, ... için 2.000,00 TL maddi ve her bir davacı için 15.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma istemine ilişkindir. Ölenin hak sahiplerine Emekli Sandığı'nca bağlanan dul ve yetim aylığı ile peşin sermaye değeri gelirinin, rücuya tabi olmadığı, davacının yaptığı ödemeler için davalılara rücu hakkı bulunmadığı gözetilmeksizin anılan ödemelerin peşin sermaye değerlerinin hesaplanan tazminattan indirim isabetli görülmemiş, bu hususta ek bilirkişi raporu alınıp hesaplama yapılması amacıyla bozma kararı verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 07.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları