17. Hukuk Dairesi 2016/16896 E. , 2017/11938 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544100
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/16896 E. , 2017/11938 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2016/16896 E. , 2017/11938 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 06/10/2012 tarihinde meydana gelen kazada trafik sigortasız motosiklette yolcu olarak bulunan müvekkilinin yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile sürekli iş göremezliği için 500 TL maddi tazminatın, geçici iş göremezlik için 500 TL maddi tazminatın ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, 19/01/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 72.741,90 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, geçici iş göremezlik zaralarının teminat dışı olduğunu, davacının kusurlu olduğunu bu sebeple tazminat taleplerinin dayanağının kalmadığını, ayrıca hatır taşımacılığı nedeniyle indirim yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kabulü ile 72.741,90 TL tazminatın (geçici iş göremezlik 6.925,16 TL, sürekli iş göremezlik 65.816,74 TL ), 1.000,00 TL'lik kısmının dava tarihinden kalan kısmının ise; ıslah tarihi olan 19/11/2015 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat isteminden ibarettir.
Davalı vekili yargılama aşamasındaki savunmasında, davacının, davalı trafik sigortasız araçta hatır için taşındığını ileri sürerek belirlenecek zarardan indirim yapılması gerektiğini bildirmiştir. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 sayılı BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hâkim, tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. O halde mahkemece, bu savunma üzerinde durularak, taşımanın hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı gibi olayın özel şartları göz önüne alınarak araştırma ve inceleme yapılması gerekmekte olup davalının savunmasına itibar edilmeyerek ve karar yerinde tartışılmayarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla