Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/16876 E. , 2017/12161 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/16876 E. , 2017/12161 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/16876 E. , 2017/12161 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; 20/02/2015 tarihinde davalı ... şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğunu, davalı ... ve Tic. Ltd. Şti.'nin işleticisi olan diğer davalı ...'nın ise sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile müvekkili ...'nın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın çarpışması neticesinde müvekkilinin aracında hasar meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak kaydı ile 500,00 TL değer kaybı tazminatının, temerrüt tarihinden itibaren işleyecek olan ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, 23.03.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 3.925,00 TL'ye çıkartmıştır.
Davalılar davanın reddini talep etmişlerdir.
Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; davanın kabulüne 3.925,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıda belirtilen bent haricinde sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 3.925,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır.
Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ye geri verilmesine 27.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları