Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/16028 E. , 2017/11263 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/16028 E. , 2017/11263 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/16028 E. , 2017/11263 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesi ile; Müvekkiline ait ... marka 2013 model ... plakalı aracın 12/07/2014 tarihinde K- 52018536-0-0 nolu kasko sigorta poliçesi ile davalı ... şirketince sigortalandığını, müvekkiline ait olan aracın akrabası ... nin sevk ve idaresinde iken 10/01/2015 tarihinde ... ili ... İlçesi ... Bulvarında başkaca bir aracın sıkıştırması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan ... plakalı pegeuat marka araca ve ... plakalı ...'a ait ... marka araca çarpıp maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkilinin aracında servisin yapmış olduğu ilk incelemeye göre 29.055,00 TL hasar oluştuğunu, müvekkilin söz konusu hasarın giderilmesi için kazadan hemen sonra davalı ... şirketine başvuruda bulunduğunu, ... nolu hasar dosyası açıldığını ancak müvekkilin hasarı poliçe kapsamında olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi aracın tamiri için herhangi bir olur da verilmediğini, müvekkilin aracı şu anda kullanılamaz halde serviste bulunduğunu, ıslah hakkı saklı kalmak kaydıyla 29.055,00 TL hasarın davalı şirketçe kaza tarihinden itibaren ticari işlerde uygulanan faiziyle birlikte karşılanmasını sağlamak üzere talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ile; Müvekkil şirket tarafından ... plakalı aracın, ... numaralı kasko sigorta poliçesi ile 12/07/2014-2015 tarihleri arasında meydana gelebilecek rizikolara karşı teminat altına alındığını, sigortalı aracın 10/01/2015 tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu hasara uğradığını, 10/01/2015 tarihinde sürücü ... idaresindeki ... plakalı
aracı ile ... .seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan ... plakalı araca çarpması çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan ... plakalı aracın önünde park halinde olan ... plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği hususlarını tarafların aralarında düzenlediklerini, tramer kayıtlarına göre ... plakalı araç sürücüsü %100 oranında kusurlu olduğunu, açıklanan nedenlerden dolayı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davanın kabulüne, 29.055,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına yönelik talebin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
1-28.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (TKHK) 2. maddesinde kanunun kapsamı “bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar” şeklinde açıklanmıştır. Kanun'un “tanımlar” başlıklı 3. maddesinde ise tüketici işlemi, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder” biçiminde tanımlanmıştır.
6502 sayılı TKHK'nın 73. maddesi uyarınca tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemesi görevli kılınmıştır.
Taraflar arasında akdi bir ilişki olup davalının sorumluluğunun kaynağı davacıyla yaptığı kasko sigorta sözleşmesine aykırılıktır.
Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmalıdır.
Davalı şirket ile davacı arasındaki ilişki ise 6502 sayılı Kanunun 3/1 maddesi kapsamında kalan tüketici işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle davacının açtığı tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin
esasına girilerek yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
2-)Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ; Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün resen BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 4.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları