Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15980 E. , 2017/11654 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15980 E. , 2017/11654 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15980 E. , 2017/11654 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili;21/03/2014 tarihinde davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki diğer davalı ...'a ait ... plakalı araç ile seyri sırasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 52/a madde hükmünü ihlal ederek kavşak girişindeki "dur" işaret levhasını dikkate almadığını ve böylecek trafik kurallarına uygun bir şekilde seyir eden dava dışı ... sevk ve idaresindeki müvekkil şirkete ait ... plakalı aracın ön kısmına çarpması suretiyle iki araçlı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkil şirketin maliki bulunduğu ... plakalı araçta meydana gelen değer kayıp ve kazanç kayıp bedeli ve bu bedele takip tarihine dek işlemiş yasal faiz de dahil olmak üzere toplamda 5.703,18 TL'nin tahsili amacıyla İstanbul 29. İcra Müdürlüğü'nün 2014/24803 sayılı dosyası ile başlattığı icra takibine karşı davalılar/ takip borçlularının itirazlarının iptal edilmesi ve davalılar aleyhine %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini, talep etmiştir.Davalılar ... ile ...; davayı konu takip yetkili olmayan icra müdürlüğünde yapıldığını, icra takibine ilişkin kazada herhangi bir kusur belirlemesi yapılmadan tüm hasarın istenilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu, değer kaybı miktarının raporda açıklayıcı ve inandırıcı olmayıp gerçeği yansıtmayan tek taraflı olarak hesap edildiğini, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı talep edilemeyeceğini, haksız olarak başlatılmış olan takibin iptalini ve davanın reddini, %20'den az olmamak şartıyla haksız takip tazminatına hükmedilmesini, talep etmiştir.Davalı ...vekili; davacı tarafın değer kaybı talebinin teminat dışında olduğunu, davacıya ait araç kiralık araç olup araçta değer kaybı söz konusu olmadığını, davacının faiz talebi ve icra inkar tazminatı talebinin haksız olduğunu, müvekkil şirketin sorumluluğu bulunmadığını, haksız ve mesnetsiz davanın reddini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,... 29. İcra Müdürlüğü'nün 2014/24803 sayılı icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına, alacak likit olduğundan asıl alacağın %20 oranında davacı lehine icra inkar tazminatının hükmedilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...tarafından temyiz edilmiş, sigorta şirketi vekiline eksik temyiz harcını yatırması için muhtıra çıkarılmış, süresinde eksik temyiz harcı yatırılmadığı için temyiz talebinin reddine dair ek karar verilmiş,davalı ... şirketi vekili ek kararı temyiz etmiştir.1-HUMK 434. maddesi gereğince, temyiz eden davalı vekiline muhtıra gönderilerek temyiz harç ve masraflarının tamamlatılması gerekmektedir. Temyiz harc ve giderlerinin eksik ödendiğinin anlaşılması halinde muhtıra gönderilerek kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından temyiz harç ve giderlerinin tamamlanması için yedi günlük kesin süre verilmesi ve ayrıca yazılı olarak “aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu”nun bildirilmesi gerekmektedir.
Bu sebeple muhtırada hakim veya mahkeme başkanının sicili ve imzası bulunmalıdır. Muhtıra hakim veya mahkeme başkanı tarafından imzalanmadan verilmişse, dolayısıyla hakim tarafından usülünce düzenlenmiş muhtıra yoksa geçerli bir bildirimin yapıldığından söz etmeye de olanak yoktur.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/19-286E.-2010/330K. Sayılı kararında bir muhtıranın geçerli olması için gereken özellikler belirtilmiştir. Buna göre, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü’nün veya Kalem personelinin temyiz harcı veya giderinin tamamlanması için temyiz edene süre vermesi veya tebligat zarfı üzerine ihtar/uyarı şeklinde yazılan ve Hakim imzası taşımayan muhtıra usule aykırıdır. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü’nün veya Kalem personelinin vermiş olduğu süre ya da tebligat zarfı üzerine ihtar/uyarı şeklinde yazılan ve Hakim imzası taşımayan muhtıra üzerine temyiz harcını ve giderini ödememiş olan taraf, temyiz talebinden vazgeçmiş sayılamaz. Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamasına göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/3. maddesi çerçevesinde muhtırada yapılması gereken işlemin ne olduğu açıkca ve ilgili tarafın yanılmasına neden olmayacak şekilde gösterilmeli, bu açıdan ikmal edilecek harç ya da giderin, miktarı ve yatırılma mercii ve süresi, bunun yapılmamasının sonuçları net bir biçimde açıklanmalıdır.
Somut olayda mahkeme usule uygun muhtıra düzenlemek yerine hakimin sicil ve imzasını taşımayan tebligat parçasının üstüne sadece”tebliğden itibaren 7(yedi) gün içinde eksik temyiz masrafı olan 68,30TL yi mahkeme veznesine yatırmanız, aksi takdirde temyiz talebinden vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarıdır” ibareleri yazılarak tebliğe gönderilmiş, tebligat temyiz eden vekiline 14.07.2016 da tebliğ edilmiştir. Tebligatta yer alan ihtar altında mahkeme mührü bulunmakta ise de mahkeme hakiminin sicil ve imzası yer almamaktadır. Şu durumda, tebligat üzerine yazılan ve hakimin sicil numarası ve imzasını taşımayan açıklamalar yasanın aradığı yönteme uygun kabul edilemeyeceği gibi, hakim tarafından verildiğinin kabulüne de olanak yoktur. Bu bakımdan sonuç doğurcak nitelikte değildir. Öyle ise Mahkemenin hakim tarafından verilmiş, usulüne uygun bir kararı ve tebligatı bulunmadığından hakim imzasından yoksun bildirimin hukuken geçerli kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, usule aykırı ve geçersiz bu belgenin hak kaybına yol açacak şekilde sonuç doğurması da kabul edilemez. Dolayasıyla bu tebligatın anılan kanun hükmüne uygun oladığından gerekleri süresi içerisinde yerine getirilmemiş olsa dahi, buna dayanılarak temyiz eden davalı ... vekilinin hükmü temyizden vazgeçmiş salıymasına imkan yoktur.Yukarıda izah edilen nedenlerle Mahkemece verilen ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...vekilinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve kazança kaybı tazminatı istemine ilişkindir.Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre, sigortalı aracın neden olduğu kaza sonucunda 3. şahsın aracında meydana gelen gerçek zararların dışında aracın kaza yapması sonucu çalışamamasından kaynaklanan kazanç kaybı sigorta poliçesiyle güvence altına alınan zarardan değildir. Davalı ...Ş., zarara neden olan aracın trafik sigortacısıdır. Davacıya ait aracın tamiri süresince çalıştırılamaması nedeniyle oluşabilen kazanç kaybı zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı dışında kaldığından, bilirkişi raporunda belirlenen 480,00 zarardan davalı sigortanın sorumlu tutulmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir. Buna göre, mahkemece davalı ... şirketi açısından davacının aracının çalışamamasından kaynaklanan gelir-kazanç kaybına ilişkin zarar talebinin red edilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru görülmemiş, kararın bu yönden davalı ... şirketi yararına bozulması gerekmiştir.
4-Dava itirazın iptali davasıdır. Davacı işleteni olduğu aracın karıştığı kazadan dolayı meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybının tazmini için karşı araç sürücüsü, işleteni ve zmms poliçesini tanzim eden sigorta şirketi aleyhine icra takibi başlatmış, takibe yapılan itiraz neticesinde iş bu dava açılmıştır. Özü itibarıyla tazminat istemine yönelik olan bu davada alacağın saptanması kusur ve hasar açısından incelemeyi gerektirmesi nedeniyle alacak likit değildir. O halde, davacının icra-inkâr tazminatı isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ :Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle ve dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, göre Mahkemenin ek kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı ... lehine, (4) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ... ile ...ne geri verilmesine, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları