Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15645 E. , 2017/11704 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15645 E. , 2017/11704 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15645 E. , 2017/11704 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işletenleri ve trafik sigorta şirketleri olan araçların da karıştığı trafik kazasında davacının park halindeki aracının da hasarlandığını ve değer kaybına uğradığını ve kaza nedeni ile davacının kazanç kaybının da bulunduğunu belirterek 4.000,00 TL değer kaybının tüm davalılardan, 1.000,00 TL kazanç kaybının davalı ... şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden işleyecek ticari faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı ...Ş. vekili, poliçe limitinin tüketildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... şirketi vekili, davanın reddini savunmuş, diğer davalılar cevap dilekçesi vermemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile 6.375,00 TL değer kaybı alacağının ...açısından 14/06/2012 tarihinden diğer davalılar ... ve ...'dan olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, 3.360,00-TL kazanç kaybı alacağının olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ... ve ... müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalı ... Gıda Tic. Aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı ...Ş. vekili kazadan dolayı poliçe limitlerinin tamamen tüketildiğini belirtmiş; mahkemece hasar dosyaları getirilmeden ve söz konusu savunma araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmiştir.
Öte yandan kabule göre de ,hükme esas alınan bilirkişi raporunun araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlandığı,bu nedenle hükme esas alınamayacağı, kazanın maddi hasarlı trafik kazası olduğundan zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğu, kaza tarihinin 24.04.2012, ıslah tarihinin ise 21.04.2016 tarihi olduğu, davalı ...Ş. Vekilinin süresi içinde ıslah talebine karşı zamanaşımı definde bulunduğu hususlarının da gözetilmeden karar verilmiş olması isabetli bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...nin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye geri verilmesine, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları