Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15603 E. , 2017/11614 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15603 E. , 2017/11614 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15603 E. , 2017/11614 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacılar vekili, 4.9.2006 tarihinde davalılardan ...'nin sahibi olduğu ve yine kendisinin sevk ve idaresinde bulunan motorsiklet ile müvekkillerinin çocuğu olan ...'i de alarak diğer davalı ...'in sahibi bulunduğu minibüse arkadan çarparak ...'in ölümüne sebep olduğu kazanın meydana gelmesinde kusurlu olan davalı ... ve davalı ... olduğunu, anne için 35.000,00 TL, baba için 35.000,00 TL olmak üzere toplam 70.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, hükmedilen manevi tazminata olay tarihi olan 4.9.2006 tarihinden itibaren kanuni faiz yürütülmesine, fazlaya dair hakları baki kalmak kaydı ile şimdilik yapılan masraf ve destekten yoksun kalınması sebebiyle 2.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesine, olay tarihinden itibaren faiz yürütülmesine, hükmedilecek tazminat bedellerinin davalılardan (Sigorta şirketinin sorumlu olduğu miktarla sınırlı olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 30.04.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle, talebini baba için 34.811,73 TL, anne için 36.163,85 TL olarak belirlemiştir.Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile; ... için 34.811,73 TL, ... ... için 36.163,85 TL maddi tazminat yönünden her bir davacı için 1.000,00'er TL'den 2.000,00 TL'nin olay tarihinden bakiye kalan ... için 33.811,73 TL ile, ... için 35.163,85 TL ıslah harcının yatırıldığı tarih olan 30.4.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile beraber davalılar ... ve ...'den alınarak davacılara verilmesine, davanın bu şekilde kabulüne bu miktarlarda davalı ... Limiti ile sorumlu olduğundan 57.500,00 TL'nin davalı ...'dan alınıp dava tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faizine, tahsilde tekerrür olmamak üzere sigorta şirketinden alınıp davacılara verilmesine, her bir davacı için 1O.000,00'er TL'den toplam 20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ile ...'den alınıp davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, davalı ... vekilinin aşağıdaki bent haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma talebine dayanan maddi ve manevi tazminat davasıdır.Davalı ...'nin kullandığı motorsikletin ZMSS şirketi olan (dava dışı) ... Türk Sigorta Şirketi tarafından, motorsiklette yolcu iken kaza sonucunda vefat eden destek ...'in annesi ...'e 18.209,00 TL ve babası ...'e 16.625,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 23.01.2007 tarihinde ödendiği belirtilerek ... Türk Sigorta Şirketi tarafından ödediği miktarın, ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile eldeki davanın davalısı ...'den rücen tahsili için dava açılmış ve ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 2011/347 E.- 2012/674 K. sayısı ile davanın kabulüne dair verilen hükmün icraya konulması sonucunda icra dosyası maaş haczi ve haricen ödeme neticesinde infaz olmuştur.Somut olayda, yukarıda açıklandığı üzere, olay nedeniyle dava dışı ... Türk Sigorta Şirketi tarafından davacılara eldeki davadan önce ödeme yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece,(dava dışı) ... Türk Sigorta Şirketinden olaya ilişkin hasar dosyasının ve ödeme belgelerinin getirtilmesi, gelen belgeler doğrultusunda, davacılar için hesaplanan tazminat tutarlarından, ... Türk Sigorta Şirketi tarafından davacılara destekten yoksunluk tazminatı olarak yapılan ödemelerin güncellenerek düşülmesi sonucunda oluşacak duruma göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm, davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 7,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları