Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15507 E. , 2017/11958 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15507 E. , 2017/11958 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515806
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15507 E. , 2017/11958 K.

"İçtihat Metni"

Davacılar ..., ..., ..., ... ile davalı ..., .... arasındaki dava hakkında, ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 05.11.2013 gün ve 2012/171 Esas, 2013/550 Karar sayılı hükmün, Dairemizin 22.10.2015 tarih,2014/20968 esas, 2015/11109 karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacılar vekilince kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinin desteği ...'in kullandığı ve davalıların işleteni ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olduğu aracın 25.12.2008 tarihinde araçtaki yükün boşaltılması sırasında damperi kaldıran pistonun kırılması nedeniyle şoför mahallinin üzerine düşmesi neticesinde müvekkillerinin desteğinin hayatını kaybettiğini ileri sürerek, davacı eş ... için 10.000,00 TL manevi tazminat ile 4.000,00 TL maddi tazminatın ve diğer davacılar için 3.500,00'er TL maddi tazminat ile 2.000,00'er TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre kazanın meydana geldiği yerin umuma açık bir yer olmayıp özel mülke tabi olduğu, 2918 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince karayolu gibi değerlendirilebilecek yerlerden olmadığı, olayın trafik kazası olmayıp iş kazası olduğu, bu nedenle davalı ... şirketinin tazminat sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle ve davalı ...'ın ise işleten sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş; karar Dairemizin 22.10.2015 tarih,2014/20968 esas, 2015/11109 karar sayılı ilamı ile onanmış; davacılar vekili tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve maddi tazminat istemine ilişkindir.
İlk derece Mahkemesince kazanın meydana geldiği yerin umuma açık bir yer olmadığı, özel mülke tabi olduğu, kazanın poliçe teminatı kapsamı dışında olduğu, davalı ... ... da işletenlik sıfatının bulunmadığı belirtilmiştir.
Dairemizce onama ilamında ise; kazanın meydana geldiği yerin karayoluna bağlantısı olduğu için 2918 Sayılı Yasa'nın 2. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak kazanın aynı yasanın 85. maddesi anlamında aracın işletilmesi esnasında gerçekleşmediği için davalı ... şirketinin sorumluluğunun oluşmadığı belirtilmiştir. Her ne kadar dairemizce aracın işletilme halinde olmadığı yazılmış ise de; kaza esnasında yapılan işe göre aracın mekanizma aksamlarının çalışıyor olduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda davacılar vekilinin; davalı ... ... sorumluluğunun bulunduğu yönündeki karar düzeltme isteminin reddine, ancak; araç işletilme halinde olduğundan, kazanın meydana geldiği yerin de 2918 sayılı yasanın 2. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, talep poliçe teminatı kapsamında olup, davalı ... şirketinin sorumluluğunun bulunduğu, gözetilerek sonucuna göre karar vermek gerektiğinden, davacılar vekilinin davalı ... şirketi hakkında verilen karara yönelik karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin davalı ...'a yönelik karar düzeltme isteminin REDDİNE, davacılar vekilinin davalı ....'ye yönelik karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizce zuhulen verilen 22.10.2015 tarih, 2014/20968 esas, 2015/11109 karar sayılı onama ilamının kısmen kaldırılarak hükmün BOZULMASINA, temyiz ve tashihi karar peşin harçların davacılara geri verilmesine 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları