Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15176 E. , 2017/11426 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15176 E. , 2017/11426 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15176 E. , 2017/11426 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkillerinin murisinin, davalıların murisi ...’un işleteni, diğer davalının trafik ve ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı olduğu araçta yolcuyken meydana gelen kazada öldüğünü açıklayıp 171.712,89 TL maddi, 60.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, bozma ilamı, iddia, savunmalar, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı ... için 21.040,29 TL, davacı ... ... için 7.614,53 TL maddi tazminatın tahsiline, manevi tazminat istemi yönünden kurulan hüküm Yargıtay Bozma ilamı dışında kalarak kesinleşmiş bulunmakla bu konuda yeniden hüküm tesisine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda, mahkemece desteğin araçta hatır için taşındığı kabul edilmekle birlikte bilirkişi tarafından hesaplanan tazminattan 1/3 oranında hatır taşıması indirimi, desteğin müterafik kusuru sebebi ile 1/3 oranında indirim yapılmış ise de takdir edilen indirim oranı somut olaya uygun değildir. Bu itibarla somut olayın özelliğine ve Dairemizin yerleşik uygulamasına göre %20 oranında hatır taşıması indirimi, %20 oranında müterafik kusuru indirimi yapılması gerekirken,yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
3-Bozma ilamının neden ve şekline göre, davalı ... vekilinin manevi tazminat nedeni ile hükmedilecek vekalet ücreti yönünden yaptığı temyiz itirazının şimdilik incelemesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ile davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin sair temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ile davalı ...'a geri verilmesine, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları