Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/14980 E. , 2017/12159 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/14980 E. , 2017/12159 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529474
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/14980 E. , 2017/12159 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirkete ait ve davalı ... şirketi tarafından ... nolu poliçe numarası ile sigortalanmış olan ... plakalı aracın 28/07/2015 tarihinde yine müvekkili şirkete ait ... plakalı araca çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen kazada herhangi bir kasıt bulunmadığını ve kaza sonucu 34.296,10 TL maddi hasar meydana geldiğini, zararın karşılanması amacıyla davalı ... şirketine başvuru yapılmış ise de sigorta şirketi şifahen müvekkiline zararın ödenmesinin mümkün olmadığını bildirdiğini, davalı ... şirketine ... 8. Noterliğinden 18/09/2015 tarihli ve 16122 yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini ancak sigorta şirketinin cevap vermediğini, davalı ... şirketinin üstlendiği rizikonun gerçekleşmiş olmasına ve tarafına başvuru yapılmış olmasına rağmen müvekkili şirketin alacağını ödemediğini iddia ederek fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere rizikonun gerçekleşmiş olması nedeniyle sigorta teminatı karşılığı 34.296,10 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 28/07/2015 tarihinden ticari işlere uygulanan avans faizi ile davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... şirketi vekili cevap dilekçesi ile özetle; davaya konu araçların her ikisinin de davacıya ait olduğunu, kazanın ... plaka sayılı aracın geri geri gitmesi esnasında ...plaka sayılı araca zarar vermesi neticesi meydana geldiğini, olayda ... Plaka sayılı aracın %100 kusurlu olup, diğer aracın ise kusursuz olduğunu, davacının talebini ...plaka sayılı aracın varsa kasko sigortacısına veya zarar veren ... plaka sayılı aracın Trafik Sigortacısına yöneltilmesi gerektiğini, ... plaka sayılı araca ait ... poliçe numarası ile 13/04/2015-2016 tarihlerini kapsayan Kasko poliçesi olup, bu poliçenin ancak aracın kendi zararlarını karşıladığını savunarak teminat dışında kalan haksız ve mesnetsiz talebi havi davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı, denetime elverişli ve gerekçeli olduğu değerlendirilip hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre; davaya karışan her iki aracın davacıya ait olması nedeniyle ZMMS sigortacısı ... Sigorta tarafından ödeme yapılmadığının anlaşıldığı, ihtiyari mali mesuliyet poliçesi üçüncü kişi konumunda olan davacının diğer aracının verdiği zarar nedeniyle oluşan ve ZMMS poliçesi ile karşılanmayan hasarı teminat altına aldığından davalı sigortanın teminat limiti dahilinde bulunan hasar bedeli 34.296,10 TL.'yi tazmin yükümlülüğü bulunmakla davanın kabulü ile, dava öncesi davalı ... temerrüdü oluşmadığından dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte 34.296,10 TL.'nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir.Davacı zarara sebep olan ve zarar veren araçların kendisine ait olduğunu, davalı ... şirketinin ise mahkemeninde kabulünde olduğu üzere zarar veren aracın kasko ve İMMS sigortacısı olduğu anlaşılmıştır.
İMMS Sigortası genel şartları 1. maddesi ile “Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.” hükmü ile sigorta kapsamını 3. maddesi ise teminat dışı halleri hüküm altına almıştır. Somut olayda davacı şirkete ait ... plaka sayılı araç yine davacıya ait ...plaka sayılı araca çarpması ile zarar verdiği davacının bu zararı davalı ... şirketinden istemektedir.Yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgulara göre davalı ... karşısında 3. kişi sayılmayan davacı zararını davalı ... şirketinden talep edemez. O halde, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi isabetli değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları